การพัฒนาเว็บฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ สำหรับพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ธีรัช ดวงจิโน
สัญชัย พัฒนสิทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ สำหรับพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการอบรมกับคะแนนก่อนการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการอบรมจากเว็บฝึกอบรม หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เว็บฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) เว็บฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ 2) แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม 3) แบบทดสอบก่อน–หลังการฝึกอบรม 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมจากเว็บฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test


ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาคุณภาพเว็บฝึกอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.56, S.D.=0.10) และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.81/84.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในวัตถุประสงค์ 2) ผลสัมฤทธิ์การใช้เว็บฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ มีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}=4.46, S.D.=0.49)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Arunthari, S. (1999). Nǣothāng kānčhat kitčhakam kān lao nithān samrap nakrīan ʻanubān [Guidelines for organizing storytelling activities for kindergarten students]. Phuket Rajabhat University, 26, 47-64
Brahmawong, C. (2013). Developmental testing of media and instructional package. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 7-20.
Horpaisarn, S. (2011). Innovation and education technology application in the new Millennium: Web Based Instruction. Sripatum Review, 1(2), 93-104.
Jitsuwanwanich, A., Wanpiroon, P., Piriyasurawong, P. (2012). Development of collaborative web-based training in ISO9001 for the ASA group. Journal of Vocational and Technical Education, 2(4), 41-49.
Jullasap, S. (2012). State and problems of learning management of reading, analytical thinking and writing of Thai teachers in Islamic private schools in the three Southern border provinces. Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.
Kangrang, K. (2009). Construction of electronic medias for Thai reading and writing skill training for Prathom Suksa 1 Hilltribe Students (Master's Thesis). Chiang Mai University, ChiangMai.
Khongsuksi, S. (2010). The construction of an online training media entitled learning management system (Moodle) on the Thailand Cyber University (Master's Thesis). King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok.
Komalanimi, S. (2009). Alternative: Development of web based training in ophthalmology international classification of diseases for coder officers of Faculty of Medicine (Master's Thesis). King Mongkut's University of Technology North, Bangkok.
Koontong, S. (2011). Training on web with cooperative learning in purchase for employees of Demco Public Company Limited (Master's Thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani.
Laksana, S. (2011). A development of web-based training using MIAP learning model for knowledge and skill developement in computer education for Primary School Teacher under Thai Kid Com Project (Master's Thesis). Khon Kaen Univesity, Khon Kaen.
Mingsiritham, K. (2012). Kān kān ʻoprom phān khrư̄akhāi internet. Education and Communication Technology, 7(6), 19-31.
Na-Songkhla, J. (1999) E-instructional design. Bangkok: Centre for Educational Innovation, Chulalongkorn University.
The National Institute of Educational Testing Service. (2016). National educational test (O-NET). Bangkok: The National Institute of Educational Testing Service (Public Organization).
Nilsook, P. (1999). WBT: Web-based training theknōlōyī kān fưk ʻoprom khrū nai ʻanākhot. Kasetsart Educational Review, 14(2), 79-88.
Nō̜idō̜nphrai, P. (2019, March 4). A comparison of five free MOOC platforms for educators. Retrieved from http://www.freebsd.sru.ac.th/index.php/comparison-of-five-free-mooc/?fbclid=IwAR351CzZS_Ttx-sY8qiC5R8ats1b4X8v
The office of extension and continuing education. (2018). Rāingān phon kān damnœ̄n khrōngkān phatthanā khrū læ bukkhalākō̜n thāngkān kānsưksā laksūt kānsō̜n phāsā Thai dōi chai nithān pensư̄ pračhampī 2018 [Report on the implementation of the project for the development of teachers and educational personnel in the Thai Teaching Training Course by Using Tales for the year 2018]. Pattani: Prince of Songkla University.
Phō sī thō̜ng, P. (1998). Kānphatthanā khrū pračhamkān thī chai rōngrīan pen thān læ mung phonkō̜ hai kœ̄t kānrīanrū khō̜ng phū rīan dōI trong [The development of school-based teachers and directly affects learners' learning]. Teacher Civil Service Journal, 18(5), 11-14.
Rosenberg, M. J. (2006). Beyond e- learning: Approaches and technologies to enhance organizational knowledge learning and performance. San Francisco: John Wiley & Sons.
Saiyod, L., & Saiyod, A. (2005). Theknik kān wičhai thāngkān sưksā (9th ed.). Bangkok: Suweeriyasan.
Sonsai, P. (2014). The training web in the course of teaching multimedia production with Courselab program for on teachers belong to Phitsanulok city municipality. Pathumthani University Academic Journal, 6(1), 54-62.
Sugunta, R. (2003). A development of the participatory web-based training model based on a self-directed learning approach for business corporation staff (Master's Thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.
Tantipalachewa, K. (2004). Kānsō̜n dek pathommawai hai khit [Teaching primary children to think]. Thai Journal of Early Childhood Education, 8(4), 45-46.
Thanawastien, S., & Sakjirapapong, C. (2006) Instructional design for e-learning. Bangkok: Digitent.
Tientong, M. (2005). Courseware design and development for CAI (3rd ed.). Bangkok: Textbook Publishing Center King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
Wattanathum, C. (2013). Development of the constructivist web-based training model for the Border Patrol Police Schools (Master's Thesis). Kasetsart University, Bangkok.