ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน

Main Article Content

พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม Python โปรแกรม MySQL สำหรับจัดการฐานข้อมูล Django เฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนสามารถทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยมีการทำงานหลัก 4 ระบบ คือ 1) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล 2) ระบบคำนวณต้นทุน 3) องค์ความรู้เรื่องผ้าทอมือลายโบราณ และ 4) รายงานการใช้ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (gif.latex?\bar{X}=4.55) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{X}=4.46) จากผลการวิจัยประสิทธิภาพของระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนผ้าทอจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หงษ์สิบสอง พ. (2022). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จังหวัดน่าน. Journal of Information and Learning, 33(2), 98–107. https://doi.org/10.14456/jil.2022.21
บท
บทความวิจัย

References

Caichompoo S., Caichom, B., & Preechayakul, P. (2017). Tourism management information system of Khung Bangkachao area, Phrapradaeng district, Samutprakan Province. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Science), 12(1), 90-99.

Chaisit, J. (2019). A study for development of the bananas supply chain management information system in Nakhon Sawan Province. Journal of Logistics and Supply Chain Collage, 5(1), 58-70.

Chucuen, C., & Tulasombat, S. (2018). Factors affecting to information system adoption for organic agricultural small and medium enterprises (SMEs) in Chiang Mai. Journal of Agricultural Research and Externtion, 35(2), 77-88.

Community Products Standards Division. (2022, February 22). List of Thai community product standards. Thai Community Products Standards. https://tcps.tisi.go.th/public/en/StandardList.aspx

Dangsakul, K., Thongkaem, A., Jantala, J., Tinapim, A., Sucharit, P., Chinvong, N., & Nonghanpitak, K. (2021). The development of information system for knowledge management on local culture of Silanee sub-district, Nong O district, Nong Wua So province, Udon Thani by web application. Santapol College Academic Journal, 7(2), 146-154.

Khamwong, S., & Talaluck M. (2014). Promotion of community enterprise by using information system management in Phuphieng district, Nan province. Journal of Community Development and Life Quality, 2(3), 305-311.

Office of Nan Statistical, (2022, February 22). Rabop kānčhatkān thāngsathiti [Statistical management system]. http://nan.old.nso.go.th/nso/project/search/result_by_department.jsp

Office of the National Economic and Social Development, (2022, February 22). The twelfth national economic and social development plan (2017-2021). https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4345

Ongiem, A., & Vichitvejpaisal, P. (2018). Validation of the tests. Thai Journal of Anesthesiology, 44(1), 36-42.

Pattharawongthana, J., Thipcharoen, S., & Chantaraj, P. (2017). The development of management information system for support the community planning preparation in semi-urban area at Saraphi subdistrict, Saraphi district, Chiang Mai province to encourage participation community management for sustainable development. FEU Academic Review, 11(4), 128-146.

Siricharoen, W. V., Sukwilai, A., & Khaemwong, V. (2014). The database protoryping development, University of the Thai Chamber of Commerce. Sipatum Review of Science and Technology, 6(1), 32-45.

Srisa-ard, B. (2017). Fundamental research. Suweeriyasarn.

Sumatapiwat, S. (2019). Concumer promotion strategy in digital marketing age. Santapol College Academic Journal, 5(1), 172-177.

Towaratham, C., & Phayungwiwattanakul, C. (2018). Development of information systems for local cultural knowledge management in Lao Krang community, Ban Kut Chok, Nong Ma Mong district, Chainat province [Conference session]. National Conference on Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Development. Loei, Thailand.

Yamane, T. (1973). Statistics an introductory analysis (2nd ed.). Harper and Row.