องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู

Main Article Content

มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
สุภาณี เส็งศรี
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ธงชัย เส็งศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนนักศึกษาครูเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนนักศึกษาครู และ ระยะที่ 2 การจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งการวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และการอภิปรายกลุ่มสนทนา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) เทคโนโลยีการเรียนการสอน 2) ผู้สอน 3) ผู้เรียน 4) ครูพี่เลี้ยง 5) เนื้อหาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม และ 6) แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย 8 ขั้น คือ 1) ปฐมนิเทศ 2) เข้าใจปัญหาผู้ใช้เชิงลึก 3) ตีความกับปัญหา 4) ระดมจินตนาการ 5) สร้างต้นแบบนวัตกรรม 6) ทดสอบนวัตกรรม 7) สะท้อนกลับ และ 8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้สัดส่วนการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบออนไลน์ร้อยละ 80 และแบบปกติหน้าชั้นเรียนร้อยละ 20

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., & เส็งศรี ธ. (2022). องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning, 33(3), 22–33. https://doi.org/10.14456/jil.2022.27
บท
บทความวิจัย

References

Alammary, A., Carbone, A., & Sheard, J. (2015). Identifying criteria that should be considered when deciding the proportion of online to face-to-face components of a blended course. Hawaii International Conference on System Sciences, 72-80. https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.19

Amelink, C. T., & Tech, V. (2014). Measuring innovative thinking skills in innovation challenge activities. ASEE Annual Conference & Exposition, Paper ID #10437.

The Announcement of Teacher Council Board Issue: Standard Details of Teacher Professional Knowledge and Practicum (Issue 4) B.E. 2562. (7 May 2020). Royal Thai Government Gazette, Volume 137, pp. 10-14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/109/T_0010.PDF.

Arets, J., Jennings, C., & Heijnen, V. (2016). 70:20:10 into action. 702010 institute.

Asanok, M. (2018). Integrated design thinking for instructional innovation development. Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University, 1(1), 6-12.

Castro-Rodríguez, M. M., Marín-Suelves, D., López-Gómez, S., & Rodríguez-Rodríguez, J. (2021). Mapping of scientific production on blended learning in higher education. Education Sciences, 11(9), 1-15. https://doi.org/10.3390/educsci11090494

Cook, K. L., & Bush, S. B. (2018). Design thinking in integrated STEAM learning: surveying the landscape and exploring exemplars in elementary grades. School Science and Mathematics, 1-11. http://dx.doi.org/10.1111/ssm.12268

Davis, K. A., & Amelink, C. T. (2016). Exploring differences in perceived innovative thinking skills between first year and upperclassmen engineers. 2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1-7. http://dx.doi.org/10.1109/fie.2016.7757369

De Bont, C., & Liu, S. X. (2017). Breakthrough innovation through design education: perspectives of design-led innovators. Design Issues, 33(2), 72-78. http://dx.doi.org/10.1162/DESI_a_00437

Dyer, J., Gregersen, H., & Chistensen, C. M. (2013). The innovator’s DNA. Pran Publisher.

Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18, 4-14. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.003

Graham, M. A. (2020). Deconstructing the bright future of STEAM and design thinking. Art Education, 73(3), 6-12. http://dx.doi.org/10.1080/00043125.2020.1717820

Heilporn, G., Lakhal, S., & Bélisle, M. (2021). An examination of teachers’ strategies to foster student engagement in blended learning in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), 1-25. https://doi.org.10.1186/s41239-021-00260-3

Henriksen, D., Gretter, S., & Richardson, C. (2020). Design thinking and the practicing teacher: Addressing problems of practice in teacher education. Teaching Education, 31(2), 209-229. http://dx.doi.org/10.1080/10476210.2018.1531841

Johnson, S. J., Blackman, D. A., & Buick, F. (2018). The 70:20:10 framework and the transfer. Human Resource Development Quarterly. Wiley Periodicals, 29(4), 1-20. http://dx.doi.org/10.1002/hrdq.21330

Khaemanee, T. (2014). Teaching knowledge for organizing effective learning processes. Chulalongkorn University Press.

Khamthana, P., Wongsawang, N., Patcheep, K., & Thanaboonpuang, P. (2020). Competencies of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. Journal of Sirindhornparithat, 21(1), 103-117.

Kleinsmann, M., Valkenburg, R., & Sluijs, J. (2017). Capturing the value of design thinking in different innovation practices. International Journal of Design, 11(2), 25-40.

Kohls, C. (2019). Hybrid learning spaces for design thinking. Open Education Studies, 1(1), 228-244. http://dx.doi.org/10.1515/edu-2019-0017

López-Pérez, M. V., Pérez-López, M. C., & Rodríguez-Ariza, L. (2011). Blended learning in higher education: students’ perceptions and their relation to outcomes. Computers & Education, 56(3), 818–826. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.10.023

Luka, I. (2019). Design thinking in pedagogy: Frameworks and uses. European Journal of Education: Research, Development and Policy, 54(4), 499-512. http://dx.doi.org/10.1111/ejed.123670

Ministry of Education. (2019). Announcement of ministry of education on bachelor of education qualification standards (4-year programme) B.E. 2562 (2019). The Government Gazette, 136, 12.

Na Songkla, J. (2018). Digital learning design. Chulalongkorn University Press.

Narintharangkun Na Ayutthaya, S. (2018). Paradigm, model and mechanism for area-based teachers development. Educational Management and Innovation, 1(3), 82-100.

O’Byrne, W. I., & Pytash, K. E. (2015). Hybrid and blended learning modifying pedagogy across path, pace, time, and place. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 59(2), 137-140. http://dx.doi.org/10.1002/jaal.463

Owston, R., & York, D. N. (2018). The nagging question when designing blended courses: does the proportion of time devoted to online activities matter?. The Internet and Higher Education, 36, 22-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001

Petronzi, R., & Petronzi, D. (2020). The online and campus (OaC) model as a sustainable blended approach to teaching and learning in higher education: a response to COVID-19. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 498-507. http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2020064475

Pornsawan, P. (2018). Gamification collaborative Imagineering model on social cloud for enhancing innovator characteristics and innovative thinking skills [Unpublished doctoral dissertation]. King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, K. A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185–195. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.02.011

Pre-Service Teacher Practicum Center. (2020). Manual for school praticum teaching 2. Faculty of Education, Lampang Rajabhat University.

Promkan, P. (2010). The development of a model of an amicable supervision network using web 2.0 technologies based on authentic assessment to enhance professional teaching competencies for pre-service teachers [Unpublished doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.

Puwitayapan, A. (2019). Core competency development program on 70:20:10 learning model. Chulalongkorn University.

Rabin R. (2013). Blended learning for leadership: the CCL approach. Center for Creative Leadership. The Complete Leader. https://www.thecompleteleader.org/sites/default/files/imce/BlendedLearningLeadership.pdf

Rauth, I., Köppen, E., Jobst, B., & Meinel, C. (2010, 29 November-1 December). Design thinking: An educational model towards creative confidence [Paper presentation]. First International Conference on Design Creativity (ICDC 2010), Kobe, Japan.

Rovai, A. P., & Jordan, H. (2004). Blended learning and sense of community: a comparative analysis with traditional and fully online graduate courses. The international Revie of Research in Open and Distributed Learning, 5(2), 1-13.

Rueangrong, P., & Phitthayasenee, M. (2020). Computational thinking and coding to enhance collaborative problem-solving skills. Journal of Graduate Studies Network in Northern Rajabhat Universities, 11(1), 1-16.

Salavou, H., & Avlonitis, G. (2008). Product innovativeness and performance: a focus on SMEs. Management Decision, 46(7), 969-985. http://doi.org/10.1108/00251740810890168

Sengsri, S. (2018). Instructional methods: Information technology and communication (amendment B.E. 2560) (2nd ed). Nawamitr Publishing.

Songkram, N. (2010). Development of blended learning via websites through teamwork learning and creativity enhancement process for Innovation among graduate students [Unpublished doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.

Stefaniak, J. (2019). The utility of design thinking to promote systemic instructional design practices in the workplace. Tech Trends, 64(2), 202-210. http://dx.doi.org/10.1007/s11528-019-00453-8

Sukasem, S. (2017). Instructional development of blended learning in foundation of Information technology for undergraduates [Unpublished doctoral dissertation]. Naresuan University.

Vaughn, M., & Parsons, S. A. (2013). Adaptive teachers as innovators: instructional adaptations opening spaces for enhanced literacy learning. Digital Learning in Teacher Education, 91(2), 81-93. https://www.jstor.org/stable/24575032

Weyrauch, T., & Herstatt, C. (2016). What is frugal innovation? Three defining criteria. Journal of Frugal Innovation, 2(1),1-17. http://dx.doi.org/10.1186/s40669-016-0005-y

Widjaya, I. (2020, December 2). 9 key traits of innovators and entrepreneurs. SMB CEO. http://www.smbceo.com/2020/03/24/key-traits-of-innovators-and-entrepreneurs

Xu Jiang, & Yuan Li. (2009). An empirical investigation of knowledge management and innovative performance: The case of alliances. Research Policy, 38, 358–368.

Yuengklang, S. (2018). Instructional development of blended learning with gamification-based approach to enhance problem-solving skills and mathematical connection to real life at primary level [Unpublished doctoral dissertation]. Mahasarakham University.

Zhu, C. (2013). Organizational culture and technology-enhanced innovation in higher education. Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 65-79. http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2013.822414