เผยแพร่แล้ว: 20-12-2022

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น

ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์, สุจิตรา ประวงษ์, ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

1-11

การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F

นิภาพร สอนสุด; สุภาณี เส็งศรี, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ดิเรก ธีระภูธร

119-127