บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

Main Article Content

ไชยชาญ เผือดคล้าย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหลักสูตรของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรอิงมาตรฐานที่มีการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดระบุองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องบรรลุไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลหลักสูตรตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะโดยการบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ และเน้นการวัดและประเมินผลหลักสูตรตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งในการที่จะสามารถสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพหรือนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทำหลักสูตรหรือครูผู้สอนที่เป็นผู้ใช้หลักสูตรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหนังสือ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะในด้านของพื้นฐานแนวคิด ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำหลักสูตรและครูผู้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไปได้

Article Details

How to Cite
เผือดคล้าย ไ. (2022). บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย. Journal of Information and Learning [JIL], 33(3), 128–135. https://doi.org/10.14456/jil.2022.36
บท
บทความปริทัศน์

References

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". American Psychologist, 28(1), 1-14. https://doi.org/10.1037/h0034092

Mezirow, J. (1978). Perspective transformation. Adult Education, 28(2), 100-110. https://doi.org/10.1177/074171367802800202

Office of the Education Council. (2019). Nǣothāng kānphatthanā samatthana phū rīan radap kānsưksā naphư̄n thān [Guidelines for developing learner competency at basic education level]. 21Centuryprint. http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1686-file.pdf

Office of the Education Council. (2020). Kānčhatkān rīanrū thān samatthana chœ̄ng ruk [Proactive competency-based learning management]. 21Centuryprint. http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1801-file.pdf

Piaget, J. (1964). The early growth of logic in the child. Routledge and Kegan Paul.

Poompanich, S., Kaewurai, W., Sutthirat, C., & Savagpun, P. (2019). The development of curriculum to enhance learning design competence on coaching and mentoring for municipalities teachers. Journal of Education Naresuan University, 21(1), 261-276. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/79521

Prommaboon, T., Intakanok, P., Homjan, W., Boongthong, S., Imboonta, B., Yodsara, S., & Raungsit, W. (2020). The development of testing system of core competency for learners at the primary school to enhance the quality of learner in the 21st century. Office of the Official Information (OIC). http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER059/GENERAL/DATA0000/00000379.PDF

Sanguanrat, S., & Parunggul, C. (2021). Curriculum and competency-based teaching in school. The Journal of Sirindhornparidhat, 22(2), 351-364. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jsrc/article/view/251951

Sarerat, B. (2021). Competency based curriculum. http://bit.ly/3tVI3Hs

Sutthinarakorn, W., Abdulsata, P., & Sutthinarakorn, S. (2021). Development of competency-based curriculum and meaningful learning management. Siamparitut Publishing.