การสังเคราะห์รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

Main Article Content

ผ่องอำไพ ธรรมอริยสกุล
วิชัย นภาพงศ์
จิระวัฒน์ ตันสกุล
ชไมพร อินทร์แก้ว

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้นอกห้องเรียน โดยการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผสานข้อมูลและเครื่องมือออนไลน์มาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงได้อย่างดียิ่ง การวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการสังเคราะห์รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมมี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือน และ 2) กระบวนการออกแบบวิศวกรรม ซึ่งแต่ละส่วนมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การติดต่อสื่อสาร (Communication) (2) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) (3) การแบ่งปันทรัพยากร (Resource sharing) (4) การสะท้อนคิดสร้างสรรค์ (Creative reflection) และ (5) การสนับสนุนผู้เรียน (Learner support) และ 2) กระบวนการออกแบบวิศวกรรมมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการกำหนดปัญหา (Problem definition) (2) ขั้นการออกแบบ (Design) (3) ขั้นการพัฒนา (Development) (4) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) และ (5) ขั้นการนำเสนอ (Presentation) โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
ธรรมอริยสกุล ผ., นภาพงศ์ ว., ตันสกุล จ., & อินทร์แก้ว ช. (2023). การสังเคราะห์รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน. Journal of Information and Learning [JIL], 34(2), 1–15. https://doi.org/10.14456/jil.2023.15
บท
บทความวิจัย

References

Abdulloh, W., & Niemted, W. (2020). Arrangement of learning environment to promote learning skills in the 21st century “Concept Theory and Practice”. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 227-246.

Adarkwah, M. A. (2021). The power of assessment feedback in teaching and learning: a narrative review and synthesis of the literature. SN Social Sciences, 1(3), 1-44. https://doi.org/10.1007/s43545-021-00086-w

Aho, M. (2022). How to empower higher education collaborative learning with cloud-based graphic design tools [Conference session].The 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain. https://doi.org/10.21125/edulearn.2022.0327

Aini, M., & Aini, M. (2023). Enhancing creative thinking and communication skills through engineering design process (EDP) learning model: A case study. BIOEDUKASI, 21(1), 21-27.

Alawamleh, M., Al-Twait, L. M., & Al-Saht, G. R. (2022). The effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic. Asian Education and Development Studies, 11(2), 380-400. https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2020-0131

Alina, K. R. U. K. (2022). The benefits of virtual learning environment (VLE) in teaching ESP. Humanities Science Current Issues, 2(52), 171-175. https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-2-26

Arık, M., & Topçu, S. M. (2020). Implementation of engineering design process in the K-10 science classrooms: Trend and issues. Research in Science Education, 52(21), 1-43. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09912-x

Association for Educational Communications and Technology, (2012). AECT standards 2012 version. https://www.aect.org/docs/AECTstandards2012.pdf

Bower, M., & Torrington, J. (2020). Typology of free web-based learning technologies (2020). EDUCAUSE digital library, 1-14. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11064.16647

Brandao, E., Adelfio, M., Hagy, S., & Thuvander, L. (2021). Collaborative pedagogy for co-creation and community outreach: An experience from architectural education in social inclusion using the miro tool [Conference session]. The AHFE 2021 Virtual Conference on Human Dynamics for the Development of Contemporary Societies, USA. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80415-2_15

Cárdenas, M. Á. L., & Estrada, C. C. P. (2022). Instructional design and technological resources in the improvement of teachers’ digital competencias. Apertura, 14(2), 40-61.

Chaiyarak, S., Nilsook, P., & Wannapiroon, P. (2021, September 1-3). An empirical study of intelligent virtual universal learning platforms [Conference session]. The 2021 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand. https://doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559785

Chang, B. (2019). Reflection in learning. Online Learning Journal, 23(1), 95-110. https://doi.org/10.24059/olj.v23i1.1447

Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005). Engineering design thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering Education, 94(1), 103-120. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00832.x

ELSayary, A., & Meda, L. (2022). Establishing social, cognitive and teacher presences to develop students' digital competencies through their engagements in online learning [Conference session]. The 13th International Conference on Society and Information Technologies (ICSIT 2022), Virtual Conference. https://doi.org/10.54808/ICSIT2022.01.84

Firmannandya, A. (2023). Developing global collaboration skills In the era of unlimited learning. Widyagogik: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, 10(2), 457-477.

Fusic, J., Rajalakshmi, R., & Sugumari, T. (2023). Digital transformation of Industrial Automation Course in virtual learning environment during COVID-19 Pandemic. Journal of Engineering Education Transformations, 36(2), 81-92. https://doi.org/10.16920/jeet/2023/v36is2/23012

Han, H. J., & Shim, K. C. (2019). Development of an engineering design process-based teaching and learning model for scientifically gifted students at the Science Education Institute for the Gifted in South Korea. Asia-Pacific Science Education, 5(1), 1-18.

Hartog, T., Marshall, M., Alhashim, G. M., Ahad, T., & Siddique, Z. (2020). WIP: Using neuro-responses to understand creativity, the engineering design process, and concept generation [Conference session]. 2020 ASEE Virtual Annual Conference Content Access, Virtual Online. https://doi.org/10.18260/1-2--35701

Horvat, N., Becattini, N., & Škec, S. (2021, August 16-20). Use of information and communication technology tools in distributed product design student teams [Conference session]. The International Conference on Engineering Design (ICED21), Gothenburg, Sweden. http://dx.doi.org/10.1017/pds.2021.594

Kareemee, S. (2017). Kānchai krabūankān ʻō̜k bǣp chœ̄ng witsawakamphư̄a sœ̄msāng khwāmkhit sāngsan læ thaksa kān kǣ panhā [Using the engineering design process to foster creativity and problem-solving skills]. IPST Magazine, 46(209), 23-27.

Khammanee, T. (2019). Sāt kānsō̜n ʻongkhwāmrū phư̄a kānčhat krabūankānrīanrū thī mī prasitthiphāp [Teaching Sciences Knowledge for Effectiveness Learning]. Chulalongkorn University.

Khlaisang, J., & Songkram, N. (2019). Designing a virtual learning environment system for teaching twenty-first century skills to higher education students in ASEAN. Technology, Knowledge and Learning, 24, 41-63.

Leslie, S. H., & Johnson, N. (2022). Covid-19 made me do it while swimming upstream with Padlet: using student feedback to improve teaching and learning business communication-learning into reflective practice!. Institute for Global Business Research Conference Proceedings, 6(1), 37-39.

Madariaga, L., Burgos, N., Jachura, C., López, G., & Troncoso, R. (2021, July 19-23). Conceptual design in the cloud: technology use and teamwork under Covid-19 [Conference session]. The 19th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, Virtual Edition. http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2021.1.1.50

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education [MDESE]. (2016). Massachusetts science and technology/engineering curriculum framework. Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.

Moon, J. H., Shanghai, N., Hargis, J., & Lu, H. (2021). Differences, limitations and Advantages of Effective Online and Face-to-Face Teaching Methods for A Media Arts Course. The Online Journal of New Horizons in Education, 11(1). 15-32. https://tojned.net/journals/tojned/articles/v11i01/v11i01-02.pdf

Morales-Salas, R. E., Infante-Moro, J. C., & Gallardo-Pérez, J. (2020). Evaluation of virtual learning environments. A management to improve. International Journal of Educational Research and Innovation, 13, 126-142. https://doi.org/10.46661/ijeri.4593

Office of the Education Council: ONEC. (2017). National education plan 2017-2036. Prikwarn Graphic.

Pererva, V., Lavrentieva, O., Lakomova, O., Zavalniuk, O., & Tolmachev, S. (2020). The technique of the use of virtual learning environment in the process of organizing the future teachers' terminological work by specialty. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, 2643, 321-346. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper19.pdf

Pishchukhina, O., & Watson, E. M. (2021, September). Tools and techniques to stimulate higher order thinking in online learning [Conference session]. The 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Prague, Czech Republic. https://doi.org/10.1109/EAEEIE50507.2021.9530851

Precharattana, M., Sanium, S., Pongsanon, K., Ritthipravat, P., Chuechote, S., & Kusakunniran, W. (2023). Blended engineering design process learning activities for secondary school students during COVID-19 epidemic: Students’ learning activities and perception. Education Sciences, 13(2), 159-176.

Pusca, D., & Northwood, O. D. (2018). Curiosity, creativity and engineering education. Global Journal of Engineering Education, 20(3), 152-158.

Rasmussen, K. (2022). You don't have to be a rocket scientist. The Science Teacher, 89(5), 50-55.

Rungrangtanapol, N., & Khlaisang, J. (2021). Development of a teaching model in virtual learning environment to enhance computational competencies in the 21st century. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 15(13), 93-107.

Santosa, M. H., Ivone, F. M., Jacobs, G. M., & Flores, J. C. (2022). Student-to-Student cooperation in virtual learning without breakout rooms. Beyond Words, 10(1), 70-82.

Sivakamar, A., & Singaravelu, G. (2016). Role of communication tools in education. Edutracks, 16(1), 14-16.

Syukri, M., Halim, L., & Mohtar., L. E. (2017). Engineering design process: Cultivating creativity skills through development of science technical product. Jurnal Fizik Malaysia, 38(1), 55-65. https://www.researchgate.net/publication/320726631_Engineering_Design_Process_Cultivating_Creativity_Skills_through_Development_of_Science_Technical_Product

Tang, C., Mao, S., Xing, Z., & Naumann, S. (2022). Improving student creativity through digital technology products: A literature review. Thinking Skills and Creativity, 44, 101032. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101032

Tanis, C. J. (2020). The seven principles of online learning: Feedback from faculty and alumni on its importance for teaching and learning. Research in Learning Technology, 28(2319), 1-25. https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2319

Uotinen, V., Kananen, P., Hamill, C., & Kelly, K. (2022). Virtual toolkit. The ONE Meeting Project.