พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Main Article Content

อภิรดี สรวิสูตร
อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระดับการรู้สารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษากับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และระดับการรู้สารสนเทศ ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการรู้เท่าทันดิจิทัล ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ไคสแควร์


ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันมากกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้ยูทูบและอินสตาแกรม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เมื่อนักศึกษาเห็นคนอื่นแสดงความคิดเห็น ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม นักศึกษาจะไม่เอามาเป็นเยี่ยงอย่าง 2) ระดับการรู้สารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเลือกวิธีการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ 3) ผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ตัวแปรเพศ ชั้นปี และคณะที่สังกัดต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ที่ตรงกัน 3 ประเด็น คือ การส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง การส่งต่อข้อความและรูปภาพที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาสิ่งจำเป็นต้องซื้อ 4) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการรู้สารสนเทศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างในหัวข้อใดที่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยผลการศึกษาที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงวิชาการรู้เท่าทันดิจิทัล และส่งเสริมการผลิตสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางในการเรียนรู้สำหรับรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ata, R., & Yildirim, K. (2020). Analysis of the relation between computational thinking and new media literacy skills of first-year engineering students. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 29(1), 5-20. https://www.researchgate.net/publication/338402329_Analysis_of_the_Relation_Between_Computational_Thinking_and_New_Media_Literacy_Skills_of_First-Year_Engineering_Students

Celik, I., Muukkonen, H., & Dogan, S. (2021). A model for understanding new media literacy: Epistemological beliefs and social media use. Library & Information Science Research, 43(4),101125. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818821000554

Chaitep, T., & Chanvichai, K. (2021). A study of media literacy in university student in northern. Journal of Business, Economics and Communications, 16(2), 97-106. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/241594/

Electronic Transactions Development Agency. (2023). Thailand internet user behavior 2022. ETDA. https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/เอกสารเผยแพร/รายงานผลการสำรวจพฤตกรรม-ผใชอนเทอรเนทในประเทศไทย-ป-2565.aspx

Euamornvanich, P. (2018). Media literacy in social media. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 24(Special Issue), 22-30. https://research.kpru.ac.th/Joumal_HSS/journal/9442020-02-12.pdf

InfoQuest. (2023, January 10). Fē sabuk læ lai nangthǣn sư̄ sō chīa lamī dīa yō̜t niyom [Facebook and Line are popular social media platforms]. Dataxet: InfoQuest. https://www.infoquest.co.th/thailand-media-landscape-2023/social-media

InsightERA. (2023). Sarup khō̜mūn thī khūan rū digital sō̜ngphanyīsipsām Thailand čhāk we are social læ meltwater [summarize key information digital 2023 Thailand from we are social and meltwater. InsightERA. https://www.insightera.co.th/digital-2023-thailand/

Janwitchano, S., Vadhanasin, V., & Sanwa, S. (2022). Online social media literacy skills of undergraduates in autonomous universities in Bangkok. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 15(1), 36-51. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JLIS_SWU/article/view/256811

Khamsombut, K., Kunasit, T., & Chaikiattidham, A. (2020). Assessment of information literacy and self-efficacy Northeastern Rajabhat University. Journal of Information Science, 38(2),1-16. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/222296

Klinlekha, P. (2018, July 20). The effect of social media on students at Hatyai University, Songkhla Province. The 9th Hatyai National and International Conference "Education, Economic and Digital Society", Songkhla. https://www.hu.ac.th/Conference/conference2018/proceedings/contents.html

Ounjitti, D., & Teeraruangsiri, S. (2020). The relationship between information behavior and innovation behavior of undergraduate student, Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University. Burapha University Research Information. https://buuir.buu.ac.th/handle/1234567890/4075

Phookwantong, J., Parapob, J., & Nunumvong, V. (2021). The use of online social networks for learning of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Students. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 40(1), 21-34. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/article/view/242782

Prajitr, S. (2020). A study of social media using behavior of Business Administration Faculty of Students Bangkok Thonburi University. Bangkok Thonburi University Research Document. https://research.bkkthon.ac.th/abstac/ab_28052563092427.pdf

Prasitwisate, G. (2018). Media literacy, self-awareness and information exposure behavior on social media of university students. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 37(1), 200-213. https://hujmsu.msu.ac.th/pdfsplit.php?p=MTU5OTAxNTg5NC5wZGZ8MjA5LTIyMg==

Roobyai, C. (2022). A study of online social media usage behavior with learning in the 21st century of the undergraduate students in the Faculty of Humanities and Social Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University. Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 13(1), 288-296. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250263

Sarawanawong, J., Fyeted, K., Ngernpoolsap, D., & Chantrdee, W. (2017). Online social media usage behaviors of undergraduate student, Kasetsart University. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 10(2), 16-31. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9954

Sirirat, S., Sacchanand, C., & Panmekha, P. (2012). Information literacy of undergraduate students, Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 5(1), 26-38. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2290/2329

Srisa-at, B. (2017). Preliminary research (10th ed). Suviriyasan.

Wannaprapha, S., Sengmanee, S., Phunssumraan, P., Takong, W., & Somphun, K. (2019, November 15). Social media usage behavior of undergraduate students, Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University [Conference session]. Graduate School Conference 2019, Bangkok. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/article/view/2116

Watana, C. (2021). Social media usage behaviors of undergraduate students, Srinakharinwirot University. Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University, 14(2), 1-12. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JLIS_SWU/article/view/249331