การวิเคราะห์การจัดการวารสาร Asia Social Issues มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเกณฑ์การประเมินวารสารระดับนานาชาติ

Main Article Content

โอปอล์ นิลอาสน์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การบริหารจัดการวารสาร Asia Social Issues (ASI) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสาร ASI และวิเคราะห์สภาพการจัดการวารสารที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินวารสารระดับนานาชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 123 บทความ ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลแต่ละบทความ ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทของบทความ ประเทศของผู้ส่งบทความ หน่วยงานของผู้เขียน จำนวนผู้เขียนบทความ ตามลำดับ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานเชิงพรรณา หลังจากนั้นข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าการอ้างอิง ประเทศและหน่วยงานของผู้เขียน ข้อมูลกองบรรณาธิการ ข้อมูลการจัดทำเว็บไซต์ และข้อมูลของบทความ จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน “Pre-selection criteria” ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย


ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตเนื้อหาที่พบมากที่สุด คือ อาณาบริเวณศึกษา (ร้อยละ 24.39) ประเภทของบทความที่พบมากที่สุด คือ บทความวิจัย (ร้อยละ 96.75) ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นผู้เขียนในประเทศ (ร้อยละ71.54) และส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 47.97) บทความส่วนใหญ่จะมีจำนวนผู้เขียน 1 คน (ร้อยละ 43.90) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน “Pre-selection criteria” ของ TCI พบค่าการอ้างอิง 81 ครั้ง ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus จาก 7 ประเทศ มีบทความจากต่างประเทศ ร้อยละ 36.96 (34 บทความ) และมีกองบรรณาธิการจากต่างประเทศ ร้อยละ 65.85 (27 คน) มีข้อมูลวารสารบนเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษครบถ้วน มีการจัดการบทความตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ จากการวิจัยพบว่าวารสาร ASI มีการดำเนินงานตรงตามเป้าหมายและขอบเขตที่ประกาศไว้และมีการบริหารจัดการเทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ สามารถผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่อการจัดอันดับในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bupha, A. (2004). Content analysis of political science journals published from 1993-2002 [Unpublished master’s thesis]. Ramkhamhaeng University.

Chotjirawatthana, S., Tantrarungroj P., & Suwanmonkma S. (2011). Electronic journal acquisitions in university libraries. Library Science Journal, 31(1), 65-82. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221

Elsevier. (2023). Content policy and selection. Elsevier. https://www.elsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection

Hotrakitya, N. (2014). An analysis of Sukhothai Thammathirat Open University journal, 1988-2008 [Unpublished master’s thesis]. Sukhothai Thammathirat Open University.

Janthakot, P., & Changthong, J. (2019). Content analysis of the Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University. 41(1), 43-60. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/192387

Juychum, D., & Siriphan, S. (2016). A content analysis of Princess of Naradhiwas University Journal. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1), 140-154. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52665

Kledmanee, A. (2008). Content analysis of the T.L.A. bulletin issued by the Thai Library Association vol. 23-vol. 50 [Unpublished master’s thesis]. Thammasat University.

Kongwatananonda, W., Sacchanand, C., & Watanapongse, P., & Sangjindavong M. (2009, February 12-13). A content analysis of “Thai Fisheries Gazette” [Conference session]. The 12th National Graduate Research Conference, Khonkaen, Thailand. https://gsbooks.gs.kku.ac.th/52/ngsr12/file/HMO19.pdf

Kunphoommarl, M. (2018). Area studies: From concepts to practices. Bodhi Research Journal, 2(1), 1-20. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/Bodhi/article/view/10981

Pimjanna, K. (2019). The citation and reference according to APA Style, 6th edition. Journal of Politics and Governance, 9(3), 233-248. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag/article/view/229742

Prapanwong, S., Sacchanand, C., & kheokao, J. (2012). Analysis of research journals of Thai Universities. HCU Journal, 16(31), 89-101.

Ratanaprateep, G. (1985). A content analysis of the bulletin of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University [Unpublished master’s thesis]. Chulalongkorn University.

Siriporn, L., & Naraballob, F. (2013). Academic journal Praboromarajchanok Institute: Past present and future. Journal of Nursing and Education, 6(4), 2-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/article/view/18015

Sirirak, K. & Kongsri, Y. (2019). A study of quality of journals with TCI database criteria case study of Walailak University academic journals. Dhammathas Academic Journal, 19(1), 227-238. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/145606

Thai-Journal Citation Index Centre. (2023). Quantitative criteria for evaluating the quality of academic journals in the TCI database, Round 4 (2020-2024). https://tci-thailand.org/download/เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมิ.pdf

Walailak University. (2023). Pradenyutsātmahāwitthayālaiwalailux phō̜.Sō̜. 2566-2570 [Walailak University Strategy 2023-2027]. Division of Planning and Strategy. https://dpl.wu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/แผน5ปี2566-2570มวล.-ฉบับสมบูรณ์.pdf