กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ผู้แต่ง

  • Somdeaw Ket-in
  • Dr.Suchart Leetrakul
  • Dr.Sornchai Mungthaisong
  • Dr.Phoonchai Yawirach

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) พัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป      การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ 3) ประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จำนวน 152 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 152 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจำนวน 152 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน รวมประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 354 คน สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจับสามารถสรุปได้ว่า  สภาพ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานต่างกัน และขาดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอนไม่มีความเป็นมืออาชีพเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในทักษะการสอนวิชาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนยังขาดความต่อเนื่อง และชั่วโมงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษน้อยเกินไป โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอยู่ในบริบทที่ห่างไกลและทุรกันดารอาคารห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ครูขาดทักษะในการออกข้อสอบการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ได้ ผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ และไม่สามารถอ่านโจทย์ให้เข้าใจได้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด       การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยได้ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูควรมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ครูควรมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ปัจจัยด้านความแตกต่าง ทางชาติพันธุ์ และรองลงมาคือ สภาพบริบทความพร้อมของครอบครัว

                ผลการพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด พบว่า กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกอบด้วย 5 ประเด็นกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 27 มาตรการ 27 ตัวชี้วัดดังนี้  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ด้านนโยบายและหลักสูตรประกอบด้วย กลยุทธ์เร่งรัดนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน(CEFR)เป็นกรอบแนวคิดหลักในการบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูประกอบด้วย กลยุทธ์ยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ช่วยเหลือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ด้านคุณสมบัติของครูสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะและทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนอย่างเป็นระบบประเด็นกลยุทธ์ที่ 4ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนประกอบด้วย กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการพิเศษด้านภาษาอังกฤษกลยุทธ์สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลยุทธ์ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษของนักเรียน ผู้ปกครอง และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผลการประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ พิจารณาความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

References

กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน,วิธิตา แอนิเมชั่น . กรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). ก้าวสู่อาเซียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โรงพิมพ์ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพมหานคร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-
2558. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2555). กลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). กลยุทธ์ สถาบันภาษาอังกฤษ ปี 2555.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). รายงานผลการบริหารจัดการ สพป. ชม.3 .

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-06-2017

How to Cite