การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร

ผู้แต่ง

  • Sudarat Sadjarak
  • Dr.Nongluck Jaichalad

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร โดยนำด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า มาทำแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  ด้านการบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท                  มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 5 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเป็นการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความคุ้มค่า
  2. แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้

                          2.1  ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม และหลักของกฎหมาย

                          2.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ให้เกียรติและเคารพสิทธิในหน้าที่ซึ่งกันและกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

                          2.3 ด้านหลักความโปร่งใส  ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม สามารถชี้แจงข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ วางตัวเป็นกลางปฏิบัติตามหลักกฎระเบียบข้อบังคับ

                          2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครูได้แสดงความคิดเห็น      ให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รับฟังความคิดเห็น จัดทำประชามติ

                          2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ใช้มติเสียงข้างมาก ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล

                          2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม วางแผนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เชิญวิทยากรมาอบรม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี กำหนดมาตรการรณรงค์ จัดโครงการประกวดการประหยัดพลังงาน สร้างจิตสำนึก

References

กมลวรรณ จิ๋วน๊อต. (2557). สภาพและแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาม เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงาน (2552). คู่มือการจัดระบบการกำกับดูแลองค์กรภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพฯ : พรีเมียร์ โปร.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. (2542 , มิถุนายน 30). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 63 ง. หน้า 26-27.


ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรม. (2556). คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุดารัตน์ สัจจรักษ์ และนงลักษณ์ ใจฉลาด. (2559). การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. The 38th National Graduate Research Conference. Volume 3.1, 233-234.

สุพรรณา พวงทอง. (2554). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

Barnard. (1968). The Function of the Executive. Cambridge, Mass : Harvard University Press.
Simon, A. (1976). Administrative Behavior. New York : The Free Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-06-2017

How to Cite