การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Wijitra Montri
  • Jumrus Klinhnu
  • Sumran Chaikumwang
  • Srinuan Fongmanee

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ( 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และ  (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีเพศ และอายุแตกต่างกันต่อฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่ได้จัดทำและหลังเปิดใช้งาน 90 วัน   โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากเว็บไซต์ฐานข้อมูล จำนวน 221 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย (1) ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2) แบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล   และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-testผลการวิจัยพบว่า (1) การสร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ อยู่ในระดับมาก และ (3) ผู้ใช้งานเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และผู้ใช้งานทุกช่วงอายุ   มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ ไม่แตกต่างกัน

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). โครงการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558. จาก https://touristbehaviour.wordpress.com/8-2/.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2556). การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : รีไวว่า.

เทศบาลตำบลนางแล. (2557). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558. จากเทศบาลตำบลนางแล
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : https://www.nanglae.go.th.

พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาเขตทวี
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558. จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย :
https://bri.mcu.ac.th/research/.

พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ) และคณะ. (2555). การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558. จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย :
https://bri.mcu.ac.th/research/.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙). 26 ตุลาคม 2554. https://www.nesdb.go.th.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.
2558. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ : https://www.nso.go.th.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite