การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Thidalak Yuyen
  • Wijitra Montri
  • Narongsak Srisom

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลที่เข้ามาใช้งานฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่จัดทำขึ้นและทดลองเปิดใช้งาน เป็นเวลา 1 เดือน มีผู้ใช้จำนวนทั้งหมด  30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                ผลวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ระดับมาก และ (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ระดับมาก

References

กรอบเกียรติ สระอุบล. (2554). เว็บไซต์สวยแบบมืออาชีพด้วย Joomla. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : อินเตอร์มีเดีย.

ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2544). คัมภีร์ Web Design. กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น . กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สรรพงศ์ จันทเลิศ. (2546). รายงานผลการวิจัยเรื่องการสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.

(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เสกสรร นาควงศ์. (2553). กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ดันไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวกลุ่มลุ่มน้ำโขงอย่างต่อเนื่อง. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2553, จาก บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน): https://o.mcot.net/site/content?id= 4ff671810b01dabf3c00a3c3.

อภิชา ตระสินธุ์. (2558, กรกฎาคม). บทบาทของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย. เอกสารรายงานผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4 The 4th Tourism Imaginations เรื่อง ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชน วิถีเชียงราย : กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว. สำนักวิชาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Lisa Baggerman. (2000). ทฤษฎี Interactive. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2558, จาก https://en.wikipedia. org/wiki/Interactive.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite