วงศาวิทยาวาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง

  • Wilaiwan Wannachotphawet Quinn

คำสำคัญ:

N/A

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวทางของมิเชล ฟูโกต์ เพื่อเผยให้เห็นปฏิบัติการของวาทกรรมการพัฒนาที่สร้างมายาคติให้น่าเชื่อว่า “การพัฒนาภาษาอังกฤษ” คือแนวทางแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะจะทำให้ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษสามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศตามแนวคิดตะวันตกได้ รัฐไทยและคนไทยก็ติดกับดักการพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์แบบสมัยใหม่ ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษนี้ มีการผูกโยง “ความด้อยทางภาษาอังกฤษ” กับ ลักษณะของ “ความด้อยพัฒนา” ของประชาชน เศรษฐกิจ และ ประเทศ การแกะรอยแบบวงศาวิทยานำไปสู่การรื้อสร้างชุดความคิดซึ่งตั้งอยู่บนญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของ “อำนาจ” และ “ความรู้” แบบสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านตื่นจากภาพลวงตาของวาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ” ที่มีเงื่อนงำซ่อนอยู่

References

Abbot, G. (1992). Development, education, and English Language teaching. ELT Journal Volume 46/2 April, 172-179.
Morgan, S. (2014, 10 24). Post-development, Post-modernity, and Deconstructionism: A Practical Program? Retrieved from Academia.edu: https://www.academia.edu/2373970/Post-development_Post-modernity_and_Deconstructionism_A_Practical_Program

OKNation. (10 2553). เข้าถึงได้จาก OK Nation: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=653520

Philip Seargeant and Elizabeth J. Erling. (2011). The Discourse of 'English as a Language for International Development. (H. Coleman, Ed.) Dreams and Realities: Developing Countries and the English Language, 22.

UnitedNationsDevelopmentProgram. (2014). Human Development Report. http://hdr.undp.org/en: United Nations Development Program.

USAID. (2014, 10 23). http://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history. Retrieved from USAID from American People: http://www.usaid.gov
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2543). วาทกรรมการพัฒนา: อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และ ความเป็นอื่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิภาษา.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2557). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บวร โทศรีแก้ว. (7 เมษายน 2556). สนธิสัญญาประวัติศาสตร์ โลกคุมค้าอาวุธในสารบบ. 7 วันรอบโลก, หน้า หน้าต่างประเทศ.

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (24 10 2014). พัฒนวิพากษ์. เข้าถึงได้จาก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: http://www.tu.ac.th/org/socadm/cd311a/year04/Dependency%20Theory1_files/frame.htm
วัฒนา คุณประดิษฐ์. (2557). วาทกรรมการพัฒนาการศึกษา กับ การสร้างความเป็นอื่น. Retrieved from ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา: http://www.multied.org/UpdateNews/Proposal%20Ph.D/วัฒนา.pdf
วิกีพีเดีย. (2557, October 22). วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. Retrieved from Wikiepedia: http://th.wikipedia.org/wiki/สหรัฐอเมริกา
วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี. (2014, May 23). http://th.wikipedia.org.

ศรีชัย พรประชาธรรม. (2547). วงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทย. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สามชาย ศรีสันต์. (20 10 2014). เข้าถึงได้จาก www.academia.edu

อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และ พรชัย ศรีประชาธรรม. (2550). ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม: มายาการความรุนแรงทางการศึกษา. ประชาไท.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2018

How to Cite