ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • Ratchaneekorn Sirikorn
  • Thipparat Sittiwong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาสภาพ ปัญหาการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้งหมด 258 คน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพแท็บเล็ต 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านเนื้อหา บทเรียน 4.ด้านผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า สภาพการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  และความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการแก้ไขการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา พบว่า ควรมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน ควรพัฒนาทักษะการใช้แท็บเล็ตของครูผู้สอนให้มีความชำนาญ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล

References

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.(2543). พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. ฉะเชิงเทรา:โรงพิมพ์ประสานมิตร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.(2542) หน้า10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557,จาก http://www.ppao.go.th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2018

How to Cite