กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2

ผู้แต่ง

  • Prajan Manbumroong

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพ และปัญหาการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 3) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 4) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีระดับ
สมรรถนะอยู่ในระดับสูง ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก สภาพการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีการวางแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามแผน แต่ไม่ชัดเจน และขาดการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนากลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด และมาตรการ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 9 กลยุทธ์ และจากผลการประเมินกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

References

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการ. (2549). รวมกฎหมายกฎระเบียบ
การบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร, สำนักงาน. (2553). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. เอกสาร ศน. ที่ 4/2553
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา.

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. (2550). Competency ภาคปฏิบัติ-เขาทำกันอย่างไร. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

นลินี ทวีสิน. (2550). ผู้บริหารการศึกษา. [Online]. Available: http://www.Vichakarn.com. [2553,
พฤษภาคม 20].

เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (2555). กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ประยูร อัครบวร และคนอื่นๆ. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พสุ เดชะรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤยพันธ์. (2553). การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2549). การจัดการสมัยใหม่ (MODERN MANAGEMENT). กรุงเทพฯ:
บริษัทธรรมสารจำกัด.

รัชนี นิธากร (2555). กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ผลการทดสอบความรู้
รวบยอดปลายช่วงชั้น O-NET และผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
[Online]. Available: http://www.obec.go.th. [2554 กรกฎาคม 19].

สภาการศึกษา, สำนักงานเลขาธิการ. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-
2561). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิก.

สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ชญาพิมพ์ อุสาโห และศจี จิระโร. (2553). การปฏิบัติที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกัญญา โฆวิไลกูล. (2547). การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพักตร์ พิบูลย์. (2549). กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางาน: วิจัยเพื่อพัฒนาองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
นนทบุรี: จตุพรดีไซน์.

สุพจน์ ทรายแก้ว. (2553). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สุวิมล ว่องวาณิช และคนอื่นๆ. (2552). รายงานการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

สมคิด พรมจุ้ย. (2552). เทคนิคการประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุรี: จตุพรดีไซน์.

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2553). การบริหารเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: อมรินทร์.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2549, กุมภาพันธ์). สมรรถนะครูและผู้บริหารการศึกษา, วารสารการศึกษาไทย, 17(2),
10-12.

สุวิมล โพธิ์กลิ่น. (2549). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร.

สมถวิล ชูทรัพย์. (2550). การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.
ดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

อนุสรณ์ ยกให้. (2549). การนำเสนอรูปแบบการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคนอื่นๆ. (2553). การบริหารการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

Mc Calland, D. (1982). The Competent Manager: A Model of Effective Performance. [Online].
Available: http://www.competency.com. [2008, January 15].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-05-2018

How to Cite