การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

ผู้แต่ง

  • Wanna Supaput
  • Ampawan Prasertphak
  • Saita Prasertphak

คำสำคัญ:

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำแนกตามสถานภาพในการดำรงตำแหน่ง และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 226 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 113 คน ครู 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way  ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า  1) ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำแนกตามสถานภาพในการดำรงตำแหน่ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดทิศทางสถานศึกษาและด้านการกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่วนด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนใหญ่สถานศึกษาขนาดใหญ่กับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

ปัณรศ มาลากุล ณ อยุธยา. (2551). องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.si.kmutt.ac.th/nba1/modules/Upload/files/e-Learning. 5 พฤศจิกายน 2551.

ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2552). การวางแผนกลยุทธ์. (ออนไลน์).แหล่งที่มา : www.stabundumrong.go.th/journal15/153.doc. 5 พฤศจิกายน 2552.

พินิจ ธิมา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, วรรณา สุภาพุฒ เป็นผู้สัมภาษณ์. (15 มิถุนายน 2553). ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จังหวัดตราด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. (2550). การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. ตราด : สำนักงานฯ.

_______. (2552). ข้อมูลบรรจุและแต่งตั้ง การเกษียณอายุ การย้ายของข้าราชการครูและผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. ตราด : สำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545). คู่มือการวางแผนงบประมาณจากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สามัญนิติบุคคล.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550 ก). แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.

_______. (2550 ข). ความต้องการในการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (August 1970). “Determining sample size for research Activities”, Educational and Psychological Measurement. 30 (3). 608-610.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2018

How to Cite