การให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • Tawin Phosri
  • Pornpen Chochai

คำสำคัญ:

การบริการ, การให้บริการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการประชาชนซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนในอำเภอโกสัมพีนคร โดยใช้แบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่าสภาพการให้บริการของสถานีตำรวจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ด้านการบริการทั่วไปพบมากที่สุด รองลงมา ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และต่ำสุดด้านการจัดการจราจร ส่วนแนวทางการพัฒนาในการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรได้แก่ ด้านการบริการทั่วไป และด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญามากกว่าด้านอื่น และควรบริการเชิงรุกกับประชาชน และต้องสร้างจิตสำนึกในคุณธรรม และด้านการจัดการจราจรในการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจมีสภาพน้อยที่สุด

References

Administrator; นามแฝง. (2552). โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน. ลำพูน:
สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง.

กนกศรี ธุระทอง. (2547). การประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จตุรงค์ มหิทธิโชติ. (2541). การพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานีตำรวจ.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จิตตินันท์ เตชะคุปต์. (2548). เจตคติและความพึงพอใจในการบริการ ในเอกสารการสอนชุดวิชา
จิตวิทยาการบริการ หน่วยที่ 8 (พิมพ์ครั้งที่ 9). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จินตนา บุญบงการ. (2539). การสร้างจิตสำนึก การให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ.
กรุงเทพฯ: คณะปฏิรูปรับราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี.

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์. (2546). การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2547). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. (2552). การบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2549). การตลาดบริการ = Services Marketing. (พิมพ์ครั้งที่ 8).
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ตำรวจแห่งชาติ, สำนักงาน. (2552). คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน 6 เดือนแรกของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตำรวจ.

ธนกฤต เนืองพุด. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึง.

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

นาวี เสมาภักดี. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการบริการของตำรวจ 191.

วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นิติพล ภูตะโชติ. (2549). การบริหารการขาย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ปณิศา ลัญชานนท์. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: บิสิเนสเวิร์ด.

ปนัย เปสลาพันธ์. (2544). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารระดับสถานีตำรวจตาม
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ในจังหวัดสระบุรี.

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีชา เมียนเพชร. (2532). การรับบริการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมของเกษตรกรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรรณธิภา ธนสันติ. (ม.ป.ป.). งานบริการ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการปกครอง.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 7).
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่นส์.

โรงพักเพื่อประชาชน. (2552). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.chaibadancrime.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538689891.
[2554, 1 กุมภาพันธ์].

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2546). วิจัยธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2552). อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร.
[2554, 1 กุมภาพันธ์].

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2543). คุณภาพในงานบริการ (Quality in Service). (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

วีรพันธ์ พิละกันทา. (2543). ทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการต่อโครงการ “โรงพักเพื่อประชาชน”
ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. (2548). การตลาดธุรกิจบริการ = Service Marketing. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ศิรรัตน์ ใจชุ่ม. (2550). คุณภาพการให้บริการประชาชนทั้งระบบของสถานีตำรวจภูธร
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี. (2554). โรงพักเพื่อประชาชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://lumpakchee.metro.police.go.th/yutsad.htm. [2554, 1 กุมภาพันธ์].

สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา. (2553). การพัฒนาสถานีตำรวจเพือประชาชน. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก :
http://www.somdejpolice.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539157062&Nty
pe=1. [2554, 1 กุมภาพันธ์].

สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร. (2554). สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.policekosamphee.com/index.php. [2554, 1 กุมภาพันธ์].

สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร. (2552). คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อ
ประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) . กำแพงเพชร: สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร.

สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม. (2554). แนวทางการการพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชน. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://tslpolice.com/police-pople.htm. [2554, 1 กุมภาพันธ์].

สมชาติ กิจบรรยง. (2537). สร้างบริการ สร้างความประทับใจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สมิต สัชฌุกร. (2548). ศิลปะการให้บริการ. กรุงเทพฯ: สายธาร.

สิทธิพร ธารากุลทิพย์. (2544). ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานีตำรวจตามโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุขสันต์ ส่งประเสริฐ. (2542). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่องานบริการของตำรวจ :
ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมนา อยู่โพธิ์. (2542). ตลาดบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อดิเรก พงษ์กายี. (2540). ความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีบัตรประกัน
สุขภาพโดยความสมัครใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2548). จิตวิทยาบริการ = Service Psychology.
กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2549). Human resource Management and Development : Case Study.
กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

อาศยา โชติพานิช. (ม.ป.ป.). ศิลปการให้บริการสู่ความรู้สึกที่ดี. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-06-2018

How to Cite