การสร้างแบบฝึกทักษะการเล่นทริลสำหรับเปียโนในบทประพันธ์ของ

ผู้แต่ง

  • Varanya Seevarabuth

คำสำคัญ:

Johann Sebastian Bach, Trill, แบบฝึกทักษะ, เปียโน, ทริล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเล่นทริลสำหรับเปียโนในบทประพันธ์ของJohann Sebastian Bachที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลการเล่นทริลศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสอนเปียโนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้น 5 ท่าน ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพโดยภาพรวมทั้งหมดของแบบฝึกทักษะการเล่นทริลที่สร้างขึ้น ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากกับคุณภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นทริล ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพที่มีระดับคะแนนสูงสุดตามลำดับดังนี้ 1) คุณภาพโดยรวมของแบบฝึกทักษะทริล 2) ความถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติแบบฝึกทักษะ The Trill 3) ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะการเล่นทริล 4) ความถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบของแบบฝึกทักษะการเล่นทริล โดยประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นจุดเด่นเฉพาะด้านของแบบฝึกทักษะการเล่นทริล สำหรับเปียโนเล่มนี้ คือ ประเด็นตัวอย่างและวิธีการปฏิบัติที่ใช้ในแบบฝึกทักษะสอดคล้องกับเนื้อหา ผู้วิจัยหวังว่าผู้ที่ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบฝึกทักษะการเล่นทริลจะได้รับประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

References

ถวัลย์ มาศจรัส. (2546). นวัตกรรมการศึกษาชุดแบบฝึกทักหัด-แบบฝึกเสริมทักษะ. กรุงเทพฯ :
ธารอักษร.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2546). สังคิตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2549). จากประสบการณ์ครูดนตรี พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

น้ำอ้อย อริยะสุขสกุล. (2546). การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 2 . ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริม ฉัตรวิชัย. (2543). การศึกษาการสอนวิชาเปียโนที่โรงเรียนวีดากรการดนตรี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

พินิจ จันทร์ซ้าย. (2546). การสร้างหนังสือและแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิไลลักษณ์ ลาจันทึก. (2548). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือการ์ตูน
ประกอบบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศิธร ธัญลักษณานันท์. (2542). http://www.learners.in.th/blog/pungkung007/148590. แบบฝึก
เสริมทักษะ. ระบบออนไลน์ .เข้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552

สมนึก ภัททิยธนี. (2548). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. มหาสารคาม : ภาควิชาการวิจัยและพัฒน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อรพรรณ เจิมธานี.(2551). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

อำนวย เลื่อมใส. (2546). การสร้างหนังสือและแบบฝึกทักษาประกอบการเรียนภาษาไทย เรื่องผาน้ำ
ย้อย แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-06-2018

How to Cite