ผลการพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน : กรณีศึกษา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณะมนุษยศาสตร์

คำสำคัญ:

คู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, โมบายแอปพลิเคชัน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ โดยโครงการวิจัยย่อยที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ส่วนโครงการวิจัยย่อยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและแนวคิดเกี่ยวกับภาษามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสามารถสรุปผลจากโครงการวิจัยย่อยทั้ง 2 โครงการดังนี้

  1. การพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้จัดทำเป็น 2 ประเภทคือ ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ และฉบับภาษาไทย-จีน ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
  2. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานนั้นได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยการนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาบรรจุไว้ในโมบายแอปพลิเคชัน และจัดทำเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโมบายแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก

References

พจนา สวนศรี. 2549. คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองทุนแคนาดาประจำประเทศไทย.
สุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม, และ แพรตะวัน จารุตัน. (2560). การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. ปีที่ 4(2), 114-120.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
https://www.cots.go.th.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-08-2019

How to Cite