ภาพลักษณ์จิ้งจอกตามทัศนะของคนจีนในแต่ละยุคสมัย

ผู้แต่ง

  • ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ภาณุเดช จริยฐิตินันท์

คำสำคัญ:

ภาพลักษณ์, จิ้งจอก, คนจีน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของจิ้งจอกในแต่ละยุคสมัยตามทัศนะของคนจีน รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ภาพลักษณ์ของจิ้งจอกในทัศนะของคนจีนเปลี่ยนแปลงไป โดยบทความนี้เริ่มจากเนื้อความที่ว่าด้วย 1) “จิ้งจอก”สู่ “ปีศาจจิ้งจอก”; 2)“ปีศาจจิ้งจอก” สู่ “ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง”; 3)“ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง” สู่ “เซียนจิ้งจอกเก้าหาง โดยทั้ง 3 หัวข้อนอกจากเรียงตามวิวัฒนาการภาพลักษณ์ของจิ้งจอกและ ยังเรียงตามช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์จีนอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บทความนี้ไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของจิ้งจอกในทัศนะของคนจีนเท่านั้น ยังมีความต้องการที่จะให้บทความนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกด้วย

References

กิตติ วัฒนะมหาตม์. (2559). นางพญาจิ้งจอกเก้าหาง. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2563, จาก http://shreegurudevamantra.blogspot.com/2016/08/blog-post_15.html.

ณัฐวุฒิ มาทา. (2561). “ตะลึงกันทั้งวงการ!!! ต่างชาติแห่สักยันต์ นางพญาจิ้งจอก 9 หาง"พ่อปู่มหามุนี" บอกเลยไม่ธรรมดา ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!!.” สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2563, จาก https://www.tnews.co.th/contents/442458.

เหอ เจิงฟาง. (2557). การศึกษาปรากฎการณ์ความเชื่อเรื่องปีศาจจิ้งจอกตัดผมในสมัยฮั่นถึงสมัยถัง. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7(1), 44-57.

Ding Junjie. (2012). Study on the image of fox god in the ancient Chinese literature. (Master’s thesis). South-Central University for Nationalities. สืบค้นจาก www.cnki.net.

Gao Jianguo. (2013). On the image of fox spirit in Chinese literature. Journal of Kaili University, 31(1), 102-103.

Li Miao. (2011). From the holy animals to the spirit: Analysis of the reasons for the change of the status of the nine-tails fox. Research Results of Nanjing Normal University, 36(10), 187.

Li Xiaoxi. (2012). The relationship between fox spirit and women. Journal of Liaoning radio and TV University, 30(2), 78-79.

Xiao Rongju. (2017). The study of nine-tailed fox. (Master's thesis) Sichuan Normal University. สืบค้นจาก www.cnki.net.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-04-2021

How to Cite