การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • ณัฐวุฒิ สัพโส

คำสำคัญ:

โรงเรียนพระปริยัติธรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูประจำที่มีต่อการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มภาคเหนือ และเปรียบเทียบจำแนกตามกลุ่มโรงเรียนและสถานภาพในการทำงานของครูประจำตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 4 ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อำนวยการและครูประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 และสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการกำหนดสัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียน จำนวน  257 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูประจำที่มีต่อการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มภาคเหนือ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน และด้านการทํานุบํารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม  ส่วนด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามกลุ่ม ด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจำแนกตามสถานภาพ ด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

References

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2563). ร่างที่ 1 แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม. ตุลาคม 2563

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา (2549). คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา. (2557). คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานฯ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหjงชาติ กองพุทธศาสนศึกษา. (2562). แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562).

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา. (2563) ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2562). พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560) รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนาคุณธรรม และจริยธรรมเรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์” พร้อมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา น่าน เชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 - 2566.

พระครูสุนทรพิมลศีล. (2564). วางยุทธศาสตร์คุณภาพ ร.ร.พระปริยัติฯ เป็นศาสนทายาทที่สมบูรณ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564, จาก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/871

พระมหาสมบัติ อาภากโร (ระสารักษ์). (2555). การจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาสมบัติ อาภากโร (ระสารักษ์). (2555). การจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์. (2553). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ฮาซันพริ้นติ้ง.

สุภาพร มากแจ้ง. (2548). รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ. กรุงเทพมหานคร : วี.ที.พี. คอมมิวนิเคชั่น.

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2562). การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory analysis. (3rd Ed). New York : Harper and Row Publication.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2021

How to Cite