แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตสับปะรดนางแล สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • นุกุล อินทกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วรลักษณ์ วรรณโล สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

สับปะรดนางแล, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, มาตรฐานการผลิต, หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพการผลิต การปฏิบัติ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตสับปะรดนางแล ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยการสำรวจสภาพการผลิต การปฏิบัติและปัญหาตามมาตรฐาน GAP และ GI ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 30 ราย และการสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 12 ราย วิเคราะห์ผลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการผลิต การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ในด้านการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสุขลักษณะส่วนบุคคล การจดบันทึกข้อมูลและการตามสอบ แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตสับปะรดนางแลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแล การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้ความรู้ ให้คำแนะนำและติดตามประเมินมาตรฐานการผลิตภายในกลุ่ม การขอรับรองมาตรฐาน GAP การขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI และการสื่อสารการตลาดสับปะรดนางแล ทั้งนี้ ควรเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบของภาครัฐ ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพ และสร้างโอกาสทางการตลาดสับปะรดนางแล

References

Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN. (2014). Chiang Rai City Climate

Resilience Strategy. Thailand Environment Institute Foundation.

Chiang Rai Provincial Agriculture Office. (2023). Chiang Rai province overview pineapple

information. [Unpublished raw data]. Chiang Rai Provincial Agriculture Office,

Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Department of Intellectual Property Ministry of Commerce, (2016, August 23). Geographical

Indication Registration of Nang Lae Pineapple. https://www.ipthailand.go.th/th/gi-011

Natdhavuth Meechaiyo & Guo, J. (2020). Opportunity and Obstacles of Phulae Pineapple to

export to Southwestern Province of the People’s Republic of China Thought R3A

Road. Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University, 10(3),

-30.

Napalai Samerjai, Sunan Seesang & Ponsaran Saranrom. (2015, November 27). Technology

Utilization for Good Pineapple Production by Farmers in Ratchaburi Province. Paper

presented at The 5th STOU Graduate Research Conference [symposium]. Sukhothai

Thammathirat Open University.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agricultural and

Cooperative. (2014, November 28). THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 2508-2014.

https://www.acfs.go.th/#/standard-commodity/search

Patcharin Sirasoonthorn. (2013). Concept, Theory, Technique and Social Development

Application. Chulalongkorn university press.

Panya Teerevitayalerd. (2016). Effective Focus Group Techniques. Journal of Yanasangvorn

Research Institute, 7(2), 284-289.

Ratchaburi province agricultural and cooperative office. (2021, August 31). Data for individual

agricultural development planning, Ratchaburi province, year 2021 Pineapple.

https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-dwl-preview-431591791968

Siriporn Dangcham, S. (2012). Effect of Potassium Fertilizers on the Quality of Pineapple Fruit

cv. Pattawia in 2 Growing Areas. In Chinawong, S. (Ed.), The 9th KU-KPS Conferrence

(pp. 2269-2276). https://kukrdb.lib.ku.ac.th/proceedings/PKPS

Taweesak Sangudom. (2019, December). Opportunity of fresh pineapple production. Department

of Agricultural Ministry of Agricultural and Cooperative. https://www.doa.go.th/hort/wp-

content/uploads/2020/03

The secretariat of the Cabinet, (2008, February 22). Agricultural Standards Act, B.E. 2551

(2008). https://ratchakitcha.soc.go.th/search-result

The secretariat of the Cabinet, (2003, October 31). GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION

ACT, B.E. 2546 (2003). https://ratchakitcha.soc.go.th/

Yukhol Limleamtong. (2020). Thai Farmers 2030. Knowledge Network Institute of Thailand.

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023

How to Cite