การประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหว สำหรับเยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ปรมินทร์ อริเดช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วิทยา พูลสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ไอลดา มณีกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ประเมินการใช้หลักสูตร, ภัยพิบัติแผ่นดินไหว, เยาวชน, ประชาชน, จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงราย 2) ประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน จังหวัดเชียงราย การศึกษาวิจัย มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับเยาวชน คือ เยาวชนใน 11 อำเภอ จังหวัดเชียงราย จำนวน 563 คน กลุ่มผู้ประเมินการใช้หลักสูตร คือ เยาวชน จำนวน 563 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ส่วนที่ 2 การประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน คือ ประชาชนใน 5 อำเภอ จังหวัดเชียงราย จำนวน 199 คน และกลุ่มผู้ประเมินการใช้หลักสูตร คือ ประชาชน จำนวน 199 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย มีดังนี้
1. ผลประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงราย พบว่า
    1.1 ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร มี 9 องค์ประกอบ มีความครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเชียงราย
    1.2 ด้านกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ พบว่า มีการผสมผสานบูรณาการความรู้กับ การนำไปสู่การใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
    1.3 ด้านผลการใช้หลักสูตร เยาวชนมีคะแนนทดสอบความรู้หลังใช้หลักสูตรสูงขึ้น มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมหลักสูตร โดยรวมในระดับมาก และจากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า เยาวชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
2. ผลประเมินการใช้หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน จังหวัดเชียงราย พบว่า
    2.1 ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร มี 9 องค์ประกอบ มีความครอบคลุม และมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเชียงราย และการนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตของประชาชน
    2.2 ด้านกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ พบว่า มีบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงและบูรณาการความรู้สู่การนำไปใช้
    2.3 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมหลักสูตร โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก และ ในการสังเกตการปฏิบัติตนในการฝึกซ้อมอพยพ ก่อนการฝึกซ้อมประชาชนบางส่วน ยังมีความเข้าใจ ในการเอาตัวรอดที่คลาดเคลื่อน ส่วนประเด็นที่ประชาชนสนใจคือ การสร้างบ้านเรือนที่ปลอดภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

References

Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. Bloomington, IN: Solution Tree.

Department of Mineral Resources. (2019). Powerful Fault Map in Thailand. https://www.dmr.go.th

Federal Emergency Management Agency. (2006). Principles of emergency management.

http://www.rn.org/courses/coursematerial-80.pdf.

Jantakoon, J. (2015). Disaster Education: Learning Approach to Disaster

Preparedness Activities (Part1). Journal of Education Naresuan University,

(4), 188-201.

Jitchayawanit, K. (2020). Learning management. (2th ed.). Bangkok: Chulalongkorn

University Press.

Meteorological Department. (2016). Report of an Earthquake in Chiang Rai Province.

http://www.earthquake.tmd.go.th/documents/file/seismo-doc-1404703458.pdf.

Panyaprouks et al. (2022). The Development of Curriculum on Earthquakes for Youth and

People, Chiangrai (Research Report). Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University.

Patphol, M. (2013). Assessment of Curriculum for Learning and Development (2th ed.).

Bangkok: Charansanitwong Printing.

________. (2018). Assessment of Curriculum for Learning and Development (4th ed.).

Bangkok: Charansanitwong Printing.

________. (2019). The main concept of curriculum development. Bangkok: Innovative Leaders

Center of Curriculum and Learning.

Pretty, J. N., Guijt, I., Scoones ,I. & Thompson, J. (1995). A Trainer’s Guide for Participatory

Learning and Action. London: IIED.

Thatthog, K. (2016). Principles of learning management. Nakhon Pathom: Phetkasem Printing

Group.

Thumthong, B. (2010). Curriculum Development. Bangkok: Chulalongkorn University.

_________. (2011). Curriculum Development. (3th ed.). Bangkok: Chulalongkorn

University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2023

How to Cite