บทบรรณาธิการ
วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 8 และเป็นวารสารวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Center)  ซึ่งทำให้ข้อมูลวารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ในฐานข้อมูลของ Thai Citation Index ที่ผู้อ่านนักวิชาการนักวิจัยตลอดทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปของออนไลน์ (On line) ในส่วนที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) ได้โดยสะดวกและง่ายขึ้นและด้วยเจตนารมณ์ของทางคณะนิติศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการทั้งจากบทความวิชาการและผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์เป็นประจำทุกปีและอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำในรูปของสำเนาสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) เนื้อหาฉบับเต็ม (Full text) เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในรูปของสำเนาสิ่งพิมพ์ได้อีกทางหนึ่งบทความในวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งบทความวิจัยที่มีความหลากหลายทั้งในส่วนของเนื้อหาแนวความคิดหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกท่าน สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความและคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนผลักดันทำให้วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรยืดหยัดอย่างมีคุณภาพจนก้าวสู่ปีที่ 8 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไปและกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านบทความทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากบทความในวารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับนี้

Published: 2015-11-01