วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับพิจารณาบทความครอบคลุมในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยบทความแต่ละเรื่องจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ต่อฉบับ และบทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือได้รับการพิมพ์ในแแหล่งเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน

          Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

               บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

         ประเภทของบทความ

                - บทความพิเศษ (special article)     

                - บทความวิจัย (research article)

                - บทความวิชาการ (academic article)

          วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ

               1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 1906-7267 (Print) เริ่มจัดทำ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 (*ยกเลิกการตีพิมพ์ ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป)

               2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) หมายเลข  ISSN 2697-3731 (Online)

          กำหนดการจัดทำวารสาร ออกปีละ 4 ฉบับ

               - ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม

               - ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน

               - ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน

               - ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม