คณะที่ปรึกษา

 • ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
 • ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
 • รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
 • รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี
 • นายกสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ

 • ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
 • ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริมงคล
 • ดร.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
 • ดร.รัชดา ภักดียิ่ง
 • ดร.นีรนาท เสนาจันทร์
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
 • บรรณาธิการ 
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          นางสาวสุรีย์ลักษณ์ รักษาเคน เลขานุการกองบรรณาธิการ
          นางสาววิไลวรรณ พานสมัน ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

     ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

 • รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร
 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
 • รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
 • รศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
 • รศ.ดร.ณัฐวงค์ พูนพล
 • รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
 • รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
 • รศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
 • รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
 • รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์
 • ผศ.ดร.สุธีนี อัตถากร
 • ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน
 • รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์
 • ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา
 • ดร.อาคม อึ่งพวง

กองการจัดการ

 • ดร.ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
 • ผศ.ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล
 • ดร.ชูพงษ์ พันธุ์แดง
 • ดร.นงนุช ไชยผาสุข
 • อาจารย์นภัสวรรณ ดาทุมมา
 • อาจารย์ปัณชิกา ลับเหลี่ยม
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการ

กองพิสูจน์อักษร

 • อาจารย์อรวรรณ ปริวัตร
 • ดร.ลักขณา อินทร์บึง
 • อาจารย์ธวัช ทะเพชร
 • อาจารย์ประกายรัตน์ ใจเที่ยง
 • อาจารย์ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
 • ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ
 • อาจารย์สุปวีณา หลักทรัพย์
 • นางยุวภา เกตุแก้ว
 • ดร.วรรณวรางค์ ศุทธชัย
 • นางสาวสุกฤตา วงศ์ภาคำ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการ

กองจัดการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 • ดร.พรสวรรค์ ชัยมีแรง
 • อาจารย์สมมาศ สมใจนึก
 • นายธีรพงศ์ น้อยคูณ
 • อาจารย์หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการ
 • กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายการเงิน

 • ดร.ปิยธิดา ศรีพล
 • นางสาวสิริรัตน์ฎา ธีระวัชรานนท์