วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-26

วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการทอเสื่อกกลายธรรมชาติแบบพับ ขนาด 200x200 ซม. ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มาลีรัตน์ สาผิว, รุ่งฤดี ภิรมย์ไกรภักดิ์, ธัญญลักษณ์ เวียงอินทร์, ชลธิชา สุทธิประภา, วรรณนิภา ไพรวัลย์, พรรนิภา สิงลี

256-265

พระภิกษุไทยกับการขับขี่ยานพาหนะ

พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, (วงศ์วังเพิ่ม), ร.ต.ต. สมยศ ปัญญามาก, ร.ต.ท.พลกฤต สงวนศักดิ์, พระวุฒิพงษ์ แก้วแกมดา

280-289

การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

จริยา ปันทวังกูร, กิตติศักดิ์ ดียา

290-304

ดูเล่มทุกฉบับ