วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

การบริหารจัดการอุปทานผลิตเศษแก้วโรงงานแปรรูปขวดแก้วเพื่อรีไซเคิล

พงษธร เทพไกรวัล, อารีย์ นัยพินิจ, สุกานดา นาคะปักษิณ, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

19-33

ดูเล่มทุกฉบับ