วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปีละ 4 ฉบับ เริ่ม ฉบับที่ 1 ปีที่ 12 พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์
          บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

2021-08-08

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 059/2564 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<..Click..>>

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2023): กรกฎาคม - กันยายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-26

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจำหน่ายต้นไม้ประดับ

อดิศร โกษาจันทร์, เกษสุภัค เนตรสุวรรณ, อิทธิชัย อินลุเพท, จิตราภา คนฉลาด

114-129

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่ง

กฤตพร วงศ์ถาวร, กอบกูล จันทรโคลิกา, ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ

155-172

ดูทุกฉบับ