วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปีละ 4 ฉบับ เริ่ม ฉบับที่ 1 ปีที่ 12 พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์

การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

2021-08-08

ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 059/2564 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<..Click..>>

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

แนวทางการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย

จีรพร วงค์ขัติย์, ณัชพล หลั่งนาค, อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์, จริยา แก้วภักดี, พรสุนีย์ เพชรน้ำค้าง

183-201

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรเขตกรุงเทพมหานคร

อุไรวรรณ ผันโพธิ์, สุวรรณา เตชะธีระปรีดา, สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ

202-218

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, พิกุล ทองภู, อัษฎาวุธ ไชยอุดม, พรภวิษย์ นันทชัชวาลย์กุล

313-327

ดูทุกฉบับ