วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ เริ่ม ฉบับที่ 1 ปีที่ 12 พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์

ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์

  • บทความพิเศษ (Special article)
  • บทความวิจัย (Research article)
  • บทความวิชาการ (Academic article)

โดยดำเนินการจัดทำและเผยแพร่เป็น 2 รูปแบบ คือ

1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 1906-7267 (Print) เริ่มจัดทำ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 (*ยกเลิกการตีพิมพ์ ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป)

2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) หมายเลข ISSN 2697-3731 (Online)

      ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น