ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์

  1. 1. ผู้เขียนทำการลงทะเบียนในระบบเพื่อส่งต้นฉบับบทความผ่านเว็บไซต์ https://so04.tci-org/index.php/neuarj/index ที่เมนู ส่งบทความ ตามลิงค์นี้ <<ส่งบทความ>> หรือเคยลงทะเบียนแล้วก็ดำเนินการเข้าสู่ระบบเพื่อส่งต้นฉบับบทความ ซึ่งผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  2. 2. กองบรรณาธิการดำเนินการพิจารณาเบื้องต้น กรณีที่บทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ทางวารสารจะแจ้งไปยังอีเมลให้ผู้เขียนชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ที่เมนู ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ตามลิงค์นี้ <<ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ>>
  3. 3. ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล : neuarj@neu.ac.th

* หมายเหตุ* กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

  1. 4. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับบทความ
  2. 5. ส่งต้นฉบับบทความคืนให้กับผู้เขียนเพื่อแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ (กรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง)
  3. 6. กองบรรณาธิการส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความ
  4. 7. หากบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ในวารสารได้ กองบรรณาธิการจะส่งบทความดังกล่าวคืนให้กับผู้เขียนกลับไปแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ผู้เขียนส่งบทความครั้งสุดท้าย
  5. 8. เมื่อผู้เขียนแก้ไขเนื้อหาบทความและจัดทำรูปแบบได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งบทความถึงบรรณาธิการวารสารในช่องทางระบบออนไลน์ neuthaijo ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1.
  6. 9. เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความแล้ว จะจัดทำหนังสือตอบรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้เขียนผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
  7. 10. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความเพื่อดำเนินการตีพิมพ์ตามวันเวลาที่กำหนดเผยแพร่วารสาร