Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี
Phone 043-222959-61

Support Contact

ดร.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์