ข้อตกลงการส่งบทความตีพิมพ์ของวารสาร

          ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร บทความภาษาไทย จำนวน 4,000 บาท บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 4,000 บาท

สามารถชำระค่าส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเมือง ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี 425-6-02682-7

*** ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล : neuarj@neu.ac.th

* หมายเหตุ* กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้