ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่เป็น 2 รูปแบบ คือ

1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 1906-7267 (Print) เริ่มจัดทำ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 (*ยกเลิกการตีพิมพ์ ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป)

2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) หมายเลข ISSN 2697-3731 (Online) โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/index

  กำหนดการจัดทำวารสาร ออกปีละ 4 ฉบับ (เริ่ม ฉบับที่ 1 ปีที่ 12 พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)  ดังนี้

               - ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม

               - ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน

               - ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน

               - ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม