หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์

  1. 1. ผู้เขียนสามารถส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  2. 2. บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)
  3. 3. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  4. 4. วารสาร NEUARJ กำหนดตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism) ของบทความที่สมัครในวารสาร NEUARJ ในระบบ ThaiJo ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยวารสาร NEUARJ กำหนดรับสมัครบทความที่ส่งผ่านระบบ ThaiJo ที่มีเปอร์เซ็นความคล้ายคลึงไม่เกิน 10 % 
  5. 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  6. 6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง และ/หรือตามที่เห็นสมควรในบางกรณีอาจจะส่งต้นฉบับเดิมหรือฉบับที่แก้ไขแล้วคืนให้กับผู้เขียนเพื่อปรับปรุงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. 7. การอ้างอิงในบทความใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)