ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 059/2564 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<..Click..>>