เผยแพร่แล้ว: 2018-07-01

ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตนารา, เนตรชนก แก้วจันทา, ชมพูนุท กาบคำบา

84-114