การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Main Article Content

เอกภูมิ จันทรขันตี

บทคัดย่อ

ทักษะการโต้แย้ง คือ ความสามารถในการสร้าง สนับสนุน คัดค้าน หรือปรับปรุงข้อกล่าวอ้าง เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลอง ร่วมกับการให้เหตุผล เพื่อเชื่อมโยงข้อกล่าวอ้างและพยานหลักฐานเข้าด้วยกัน การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการโต้แย้งในวิชาวิทยาศาสตร์จะทำให้นักเรียนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ และยังส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน ซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งในวิชาวิทยาศาสตร์ควรเริ่มจากการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อทำ าให้เกิดประเด็นการโต้แย้ง จากนั้นจึงใช้ คำถามกระตุ้นความคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การรวบรวมและเชื่อมโยงหลักฐาน จากสถานการณ์การเรียนรู้เข้ากับข้อกล่าวอ้างที่นักเรียนได้สร้างขึ้น สำ าหรับนำไปใช้โต้แย้งกับข้อกล่าวอ้างของนักเรียนกลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างไป จนนำาไปสู่การลงข้อสรุปที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของนักเรียนทั้งสองฝ่ายต่อประเด็นการโต้แย้งที่เกิดขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1.พงษ์ประพันธ์ พงศ์โสภณ. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (01159222). เอกสารอัดสำเนา. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2.อรยา แจ่มใจ. (2557). การพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3.Bybee, R. W. (2008). Scientific literacy, environmental issues, and PISA 2006:The 2008 Paul Brandwein lecture. Journal of Science Education and Technology, 17(6), 566–585.
4.Cavagnetto, A. R. (2010). Argument to foster scientific literacy: A review of argument interventions in K-12 science contexts. Review of Educational Research, 80(3),
336–371.
5.Cavagnetto, A. R. & Hand, B. (2012). The importance of embedding argument within science Classrooms. In M. S. Khine, (Ed.), Perspectives on scientific argumentation: Theory, practice and research. Dordrecht; New York: Springer.
6.Hogan, K. & Maglienti, M. (2001). Comparing the epistemological underpinnings of pupils’ and scientists’ reasoning about conclusions. Journal of Research in Science Teaching, 38(6), 63 - 87.
7.Horsella, M. & Sindermann, G. (1992). Aspects of scientific discourse: Conditional argumentation. English for Specific Purposes, 11(2), 129-139.
8.Lee, M. H., Wu, Y. T. & Tsai, C. C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999–2020.
9.Lin, H. S., Hong, Z. R. & Huang, T. C. (2012). The role of emotional factors in building public scientific literacy and engagement with science. International Journal of Science Education, 34(1), 25–42.
10.Lin, S. & Mintzes, J. J. (2010). Learning argumentation skills through instruction in socioscientific issues: The effect of ability level. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(6), 993-1017.
11.National Research Council [NRC]. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: The National Academies Press [Online].
Retrieved August 28, 2015, from: http://www.nextgenscience.org/
12.Nussbaum, E. M., Sinatra, G. M. & Owens. M. C. (2012). The two faces of scientific argumentation: Applications to global climate change. In M. S. Khine, (Ed.), Perspectives on scientific argumentation: Theory, practice and research. Dordrecht; New York: Springer.
13.Organisation for Economonic Cooperation and Development [OECD]. (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematics Literacy – A Framework for PISA 2006. Paris: OECD Publication.
14.Osborne, J., MacPherson, A., Patterson, A. & Szu, E. (2012). Introduction of argumentation. In M. S. Khine, (Ed.), Perspectives on scientific argumentation: Theory,
practice and research. Dordrecht; New York: Springer.
15.Sampson, V., Enderle, P. & Grooms, J. (2013). Argumentation in science education. The Science Teacher, 80(5), 30-33.
16.Sampson, V., Grooms J. & Walker, J. (2009). Argument-driven inquiry: Way to promote learning during laboratory activities. The Science Teacher, November 2009, 42-47.
17.Sampson, V., Grooms J. & Walker, J. (2011). Argument‐Driven inquiry as a way to help students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An exploratory study. Science Education, 95(2), 217-257.
18.Simon, S., Erduran, S. & Osborne, J. (2002). Enhancing the quality of argumentation in school science. Paper presented at the annual meeting of the National
Association for Research in Science Teaching, April 7-10, in New Orleans, LA.
19.Simon, S. & Richardson, K. (2009). Argumentation in school science: Breaking the tradition of authoritative exposition through a pedagogy that promotes discussion and reasoning. Argumentation, 23(4), 469-493.
20.Suppe, F. (1998). The structure of a scientific paper. Philosophy of Science, 65(3), 381-405.
21.Tsai, C. (2015). Improving students’ PISA scientific competencies through online argumentation. International Journal of Science Education, 37(2), 321-339.
22.Venville, G. J. & Dawson, V. M. (2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning, and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977.