แบบแผนในการขับเคลื่อนชุมชนตักวาโดยใช้มัสยิด

Main Article Content

ชินวัฒน์ แม้นเดช
ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
สามารถ ทองเฝือ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผน (Model) ของกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนตักวาตามหลักศาสนาอิสลามที่เหมาะสมในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 92 คน ใน 3 พื้นที่คือ บ้านบลูกาฮีเล ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และบ้านกลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าการขับเคลื่อนชุมชนตักวาที่สอดคล้องกับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 9 ขั้นตอนคือ หนึ่ง การทบทวนกระบวนทัศน์ของผู้นำมัสยิด สอง การทำงานร่วมกันของผู้นำชุมชนมุสลิมภายใต้หลัก “อิบาดะฮฺ” (ชูรอผู้นำสี่เสาหลัก) สาม การรณรงค์กำหนดกิจกรรมให้เกิดพลวัต การละหมาดร่วม ให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของการเสริมสร้างพลังตักวาของชุมชน สี่ มัสยิดแสดงบทบาทเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ห้า การจัดการความรู้โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง โดยจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนทั้งทางโลกและทางธรรม หก จัดการความสัมพันธ์ตามหลักคำสอนระหว่างมุสลิมกับมุสลิม และระหว่างมุสลิมกับคนต่างศาสนิกในลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม เจ็ด จัดการทรัพย์สินเป็นกองทุนของชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง แปด มัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของกระบวนการชูรอ เก้า กระบวนการชูรอกำหนดกฎกติกาของหมู่บ้านร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Academic and Promotion Division. (2008). Roles of Islamic Masjids. Songkhla: Social Support andDevelopment Foundation. (in Thai)

2. Attuvaiyiree, A. (2010). Jamahaad Praying. Bangkok: lslamhouse.com (in Thai)

3. Bauluang, A. (2014). Promotion in Roles of Civil Societies for Alleviation of Paverty (Taqwa Communities Network in Border provinces). Bangkok: ACTIONAID OrganizationThailand. and Chumchonthai Foundation. (in Thai)

4.Din-A, A. & Yeewangkong, A. (2015). Lessons Learnt from Community’s Mobilization Through Dialogue Process (Shura Process). Songkhla: Thai-health Foundation. (in Thai)

5. Foucault, M. (1972). The Archeology of Knowledge. New york: Pantheon Books.

6. Helbardt, S. (2011). Deeiphering Southern Thailand,s Violence: Organization and Insurgent Practices of BRN-Coordinate. Germany: University of Passau.

7. Kongpan, S. (2009). Community of Faith “Kampong Taqwa” as the Path for Solutions of Problems in Southern Border Provinces. Pattani: Kompong-Taqwa Community Network. (in Thai)

8. Masae, A. (2014). Community Role in Moral Development in Thai Rural Societies. Research Report. Bangkok: NIDA. (in Thai)

9. Ninuan, V. & Choosuk, C. (2014). Social Capital and the Community Strengths in Nong-rad Subdistrict Yaring District, Pattani Province. Journal of Humanity and Social Sciences, Mahasarakarm University, 33(5), 110-121. (in Thai)

10. Pattanasattayavong, U., Bantip, K., Asnangkornchai, S. & Pantusana, C. (2001). People’s Perception Towards Operation for Protection and Drugs Addicts Control in Chana district, of Songkhla province. Research report. Songkhla: Faculty of Doctor, Prince of Songkhla University. (in Thai)

11. Pattani, B. (2010). Away from the Mountains to Join with People. Yala: Division Director of the Internal Security Operations Command Region 4. (in Thai)
Plan of create health of Thai muslims. (2005). Khutbah for Health. Bangkok : Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (in Thai)

12. Powattanasuk, V. (2013). Role of Southern Border Provinces for Visiting Mission and Religious Exchange of Foreign OIC Leaders in Southern Border Provinces in 2006-2012. Independent Study Report. Bangkok : Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (in Thai)

13. Sriphong, C., Arakkunakorn, S., Maneenin, P. & Kamphaengdee, S. (2017). Job Involvement in the Problem Solving and Security Operations in the Southern Border Provinces of the Fourth Royal Thai Army Personnel. Journal of Yala Rajabhat University, 12(1), 1-16. (in Thai)

14. Tahe, H., Ya, A., Mana, H., Mana, M. & Arong, M. (2012). Masjids and Community Administration in Islamic Perspectives: Case study Kokpayom Community, Tombon Kokkian, Muang District, Narativas Province. Research report. Yala: Yala Rajabhat University. (in Thai)

15. Working Committee for Peace Development Network in Border Provinces Areas. (n.d.). Policy Propositions for Border Southern Areas Development. Bangkok: King Prajadhipok,s Institute. (in Thai)