กลยุทธ์การตลาดบริการเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์แบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน

Main Article Content

วชิรญา ตติยนันทกุล

บทคัดย่อ

การจัดการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน มีความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ การศึกษาครั้งนี้ได้นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถาบันฯเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวด้านบรรพชีวินไปสู่ระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์โดดเด่น และหลากหลาย เพื่อเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แตกต่าง กลยุทธ์การวิจัยซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณี ด้วยแนวคิดอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือในระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้างการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพที่แตกต่างและยั่งยืน รวมถึงกลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มแบบมุ่งเน้นคุณภาพ กลยุทธ์การจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ เพื่อตอบเป้าประสงค์ที่สถาบันฯตั้งไว้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นคุณค่าและประสบการณ์ กลยุทธ์ราคาที่คงความคุ้มค่าของราคาเดิม ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว การส่งเสริมการตลาดโดยเพิ่มการบริการที่ทันสมัย สร้างความประทับใจ การให้บริการแบบเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกับชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เปี่ยมศักยภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับภูมิทัศน์สถาบันฯ โดยเน้นความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกในการรักษา กลยุทธ์ด้านผลผลิตและคุณภาพ ที่มุ่งเน้นความมีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มการบริการที่ทันสมัย สร้างความประทับใจ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้ ยังคงความน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดไปในที่สุด 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Choibamroong, T. (2009). Roles of Local Administrative Organization and Development of Sustainable Tourism Based on the Philosophy of the Sufficieny Economy. Nonthaburi: College of Local Administration, King Prajadhipok’s Institute. (in Thai)

2. Kaewjamnong, A. (2008). Strategic Management. Songkhla: Numsilp Advertising. (in Thai)

3. Lertpiang, N. (2016). Factors Affecting Readiness for ASEAN Economic Community of Accounting Firms, Lampang Province. Journal of Yala Rajabhat University, 11(1), 173-184. (in Thai)

4. Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources (In Honor of His Majesty the King) Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2008). Sirinthorn Building. Nakhon Ratchasima: Korat Marketing & Production Ltd.,part. (in Thai)

5. Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources (In Honor of His Majesty the King) Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2017). History [Online]. Retrieved August 20, 2017, from: http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=47. (in Thai)

6. Ornwimon, S. (2009). ASEAN’s Envoronment and Sustainable Development [Online]. Retrieved on November 19, 2017, from: http://www.environnet.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=750&catid=5&Itemid=296. (in Thai)

7. Petchdachai, P. (n.d.). GB 610 Strategic Management [Online]. Retrieved on November 19, 2017, from: http://mindgayro.com/sheet/610-Pannapa.pdf. (in Thai)

8. Pongsabutra, P. & Ponsabutra, W. (2004). Tour Guide Training Manual. (6th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

9. Robert, P. & David, L. (2006). Strategic Management Building and Sustaining Competitive Advantage. United State of America: Thomson South West.

10. Samuel, P. (1983) Strategy Management of development Programmes. Geneva: International Labour Office.

11. Saritvanich, S. (2009). Modern Organizational Behavior: Concepts and Theory. (7th ed.). Bangkok: Thammasat Printing House. (in Thai)

12. Schermerhorn, J. R. & Hunt, J. G. (2002). Management. (7th ed.). New York: John Wiley & Son.

13. Srikrajang, J., Sirisugandha, T. & Chotivanich, P. (2016). Impact of Internal Strategic Marketing, Job Satisfaction and Organizational Commitment toward Employee Performance of Thai Private Hospitals. Journal of Yala Rajabhat University, 11(1), 155-171. (in Thai)

14. Tatiyanantakul, T. & Faenphimai, P. (2017). Service Marketing Mix Factors Influencing Tourist’s decisions on Geological Tourism: A Case Study of Northeastern Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources (In Honor of His Majesty the King). The 12 th University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0 Conference, July 6-7, 2017. Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (in Thai)

15. Tatiyanantakul, T. (2017). Urban tour tet’s Urban talk; Guidelines for tourism promotion by cultural heritage on Urban landscape in Roi Et province, Thailand. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities (JARSSH), 2(3), 200-210.