ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

Main Article Content

กีฬา หนูยศ
เกศสุดา โภคานิตย์

บทคัดย่อ

นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้นปีที่ 1-4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 200 คน และผู้ปกครองนักศึกษา จำนวน 200 คน รวม 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ t – test ผลการวิจัย พบว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์นักศึกษา ภาพลักษณ์อาจารย์ ภาพลักษณ์การจัดการศึกษา และภาพลักษณ์การบริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านภาพลักษณ์นักศึกษา ด้านภาพลักษณ์อาจารย์ และด้านภาพลักษณ์บริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านภาพลักษณ์จัดการศึกษาที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Arvakun, V. (1998). Public relations technics. Bangkok: Chulalongkorn University.(in Thai)

2. Billee, M. (2012). Factors Affecting the Relationship Decision Making towards Further Study of the Students at Institute of Physical Education,Yala. Independent of Yala Rajabhat University. Yala: Yala Rajabhat University. (in Thai)

3. Cherjanyaa, P., Kritavit, M. & Anawatsiriwong, T. (1991). Key concepts in communications. Bangkok: Charoen Phon Printing. (in Thai)

4. Dungkong, S. (2008). The Image of Lampang Rajabhat University from the Point of View of People in Lampang Province. Chiang Mai University.

5. Deechareon, M., Khongthon, N., Phongthongchareon, P., (2005). Image of Nakhon Ratchasima University in perception of people in Nakhon Ratchasima Province. Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (in Thai).

6. Education Center for Local Development, Uttaradit Rajabhat Institute. (1999). Image of Uttaradit Rajabhat Institute in student Uttaradit Province Viewpoint. Uttaradit: Uttaradit Rajabhat Institute. (in Thai).

7. Lewis, H. G. (1976). How to Handle Your own Public Relations. Chicago : Nelson-Hall, Inc.,

8. Kesaprakorn, P. (2007). Public relations for making image. Bangkok: Bangkok University Printing. (in Thai)

9. Philip, K. (2000). Marketing Management. (10thed.). New Jersey: Prentice - Hall. ,Inc,.Office of the Private Education Commission. (1988). Guidelines for the implementation of supervision with in private schools. Bangkok: Office of the Private Education Commission.

10. Pinkkanon, P. (2005). News media and newspaper writing. Bangkok: Chulalongkorn University.

11. Somsak, R. (2009). Image Survey of Phetchabun Rajabhat University in the M 6 student Phetchabun Province Viewpoint. Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. (in Thai).

12. Suppharakornsakul, Y. (2011). The Comparison of Image of Petchabun Rajabhat University with Other University in Local Area by Mattayomsuksa 6 Student’s Attitude in Petchabun province. Petchabun rajabhat journal, 14(1), 105-111. (in Thai)

13. Wannasri, W. (2006). The image of Chiangrai Rajabhat University as Viewed by High Student, Chiangrai Educational Service Area 1. Master’s Thesis. Maejo University. (in Thai).

14. Sriprakaipetch, J. (1994). A Study of Public Relations Strategies and Its Effectiveness in Image Building of Thaicom Satellite. Master’s Thesis. Chulalongkorn University. (in Thai).

15. Na Thalang, K. (2004). The opinions of Administrators and teachers in home economic teachers’s image: vocational colleges in northern region. Master’s Thesis. Pibulsongkram Rajabhat University. (in Thai).

16. Nongnuang, W. (2006). The image of Private schools, Trat Educational Service Area. Master’s Thesis. Rambhai Bharni Rajabhat University. (in Thai).

17. Hintow, B. (2001). A study of image of Rajabhat Institute Pibulsongkram Phitsanulok in the eye-sights of Matthayaom Suksa 6 studens in Sukothai Province. Phitsanulok: Rajabhat Institute Pibulsongkram . (in Thai).