การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

สาลินี ทิพย์เพ็ง
เสรี วงษ์มณฑา
ชุษณะ เตชคณา
ชวลีย์ ณ ถลาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา 2) วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา และ 3) หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกลุ่มผู้พัฒนา และกลุ่มผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า พบว่า 1) จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไมซ์สูงในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างแต่มีความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย 2) ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในสงขลา มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแต่ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา มี 6 ด้าน ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสากล ระบบการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวด ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมของหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์ และฝึกอบรมบุคลากรด้านไมซ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Chaiyajitkumtorn, M. (2012). SWOT Analysis [Online]. Retrieved February 6, 2017, from: http://methawit.blogspot.com/2012/04/blog-post.html. (in Thai).

2. Chuaysook, D. & Kovattanakul, D. (2014). Khonkaen Mice Industry Development Plan Towards Leading Mice City of Thailand. Master’s Thesis. Program in Tourism Management, Khonkaen University. (in Thai).

3. Dabsomdet, K. (2010). Marketing Strategy of MICE Industry in Thailand [Online]. Retrieved October 10, 2016, from: http://www.arts.ksu.ac.th/manage/sub_file/ Aim8K0sCdtG20120605173939.pdf. (in Thai).

4. Dechudom, P. (2012).Meeting Incentive Convention and Ehxibition Management. Nontaburi : Sukhothai Thammathirat University. (in Thai).

5. E-sor, A., Kanchanatanee, K., Jeharrong, P. & Susaro, R. (2017). The Development of Southern Border Small Enterprises in Creative Economy Form. Journal of Yala Rajabhat University, 12(1), 161 -177. (in Thai).

6. Office of the national economic and social development board. (2016). The twelfth National Economic and Socail Development Plan (2017 - 2021) [Online]. Retrieved February 6, 2017, from: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422. (in Thai).

7. Prachachat. (2017). Tourism Business [Online]. Retrieved October 9, 2017, from: https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1413263304. (in Thai).

8. Thailand convention and Exhibition Bureau. (2014). Conceptual framework and assessment criteria for MICE City [Online]. Retrieved September 20, 2016, from: http://123.242.173.4/ rayong_eoffice/application/ agenda/ download.php?path=attach_file/agenda/%203su5rhd41q. pdf&filename=%BA%B7%CA%C3%D8%BB%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E2%A4%C3%A7%A1%D2%C3%CF.pdf. (in Thai).

9. Thailand convention and Exhibition Bureau. (2011). MICE Movement in Asia [Online]. Retrieved October 8, 2017, from: https://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/ user_upload/ documents/mice-publications/Mice_Movement_in_Asia.pdf (in Thai).