การพัฒนากิจกรรมจำลองสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสาร : กรณีศึกษานักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

Kannikar Kantamas
Chaiyathip Katsura

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของเสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาอังกฤษในตำแหน่งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย เพื่อการพัฒนากิจกรรมจำลองสนับสนุน (SAS) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจีน ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 + 2 และเพื่อประเมินประสิทธิผลของการพัฒนากิจกรรมจำลองสนับสนุน (SAS) เพื่อดูว่าวิธีการและขอบเขตอะไรช่วยเพิ่มความสามารถในการออกเสียงและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจีน ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน ผู้เข้าร่วมไม่ได้มีผลคะแนนทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อความการอ่านที่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ำเป็นแบบทดสอบการออกเสียงก่อนและหลังการทดสอบ และกิจกรรมเฉพาะเรื่องที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้เรียนในการพัฒนากลยุทธ์การออกเสียงและการสื่อสารภาษาอังกฤษของตน ผลการศึกษาพบว่าการใช้กิจกรรมจำลองสนับสนุน (SAS) และกลยุทธ์ออกเสียงและการสื่อสาร (PS + CSs) ช่วยให้การออกเสียงและการสื่อสารของผู้เข้าร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลยุทธ์การชดเชยที่ใช้โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คือการใช้ตัวเติมเสริม เช่น 'อืม'  'อ่า' และ 'โอเค' เพื่อเป็นการเพิ่มเวลาในการคิดถึงสิ่งที่จะพูดและออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องในสถานการณ์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Chuanchaisit, S. & Prapphal, K. (2009). A Study of English Communication Strategies of Thai University Students. MANUSYA: Journal of Humanities, 17, 100-126.

2. Dörnyei, Z. & Cohen, A. D. (2002). Focus on the language learning: Motivation, styles, and strategies, An introduction to applied linguistics. (In N. Schmitt ed.). London: Arnold.

3. Hardman, J. B. (2010). The Intelligibility of Chinese-Accented English to International and American Students at a U.S. University. Doctor of Philosophy (Education). Ohio State University. USA.

4. Hayes-Harb, R., Smith, B. L., Bent, T., & Bradlow, A. R. (2008). The interlanguage speech intelligibility benefit for native speakers of Mandarin: Production and perception of English word-final voicing contrasts. Journal of phonetics, 36, 664-679.

5. Kantamas. K. (2015). Supportive Activity Simulations (SAS). A preliminary study for Western Languages Program Lecture. Chiangrai Rajabhat University.

6. Nakatani, Y. (2006). Developing an Oral Communication Strategy Inventory. Modern Language Journal, 90, 151-168.

7. Office of High Education Comission (OHEC). (2014). Annual Report on International Academic Collaboration [Online]. Retrieved 21 June, 2017, from: http://www.mua.go.th/know_ohec/ohec.html.

8. Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House.Quingquam, N., Chatupote, M. & Teo, A. (2008). A Deep Look into Learning Strategy Use by Successful And Unsuccessful Students in The Chinese EFL Learning Context. Regional Language Center Journal, 39(3), 338-358.

9. Rababah, G. & Zughoul, M. R. 2007). The spread of Arabic: September 11th vs. the power of language. To appear in Ages: Journal of Historical, Archaeological & Civilization Studies, 17(1), 115-115.

10. Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology: A Practical Course. (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

11. Songsathaphorn, P., Chen, C. & Ruangkanjanases, A. (2014). A Study of Factors Influencing Chinese Students’ Satisfaction toward Thai Universities. Journal of Economics, Business and Management, 2(2), 105-111.

12. Wu, Ying. (2010). Er Yu Xi De Zhong Mu Yu Fu Qian Yi Xian Xiang Ji Dui Ce Yan Jiu (A Study of L1 Transfer in Second Language Learning and the Strategies). Journal of Chongqing University of Science and Technology. Social Sciences Edition, 11(2),188-189.

13. Yu, Xuelei. & Bao, Chengli. (2009). Er Yu Xi De Zhong De Mu Yu Fu Qian Yi (L1 Negative Transfer in Second Language Acquisition). China After School Education, 10(2), 66-68.

14.Yu, Lixia. (2008). Di Er Yu Yan Xi De Zhong Mu Yu Qian Yi Xian Xiang Tan Xi (Analysis of L1 Transfer in Second Language Learning). Journal of Qiqihar University (Philosophy & Social Science Edition), 12(5), 136-138.