การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอบรม  2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอบรมของครูระหว่างก่อนกับหลังเรียนจากการใช้กิจกรรมการอบรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ ครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 60 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1.ครูมีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลังการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{X} =4.05)  2.ความรู้ ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3.ระดับความพึงพอใจของครูผู้เข้าอบรมต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{X}= 4.06) เมื่อพิจารณาตามรายการข้อคำถามเรียงจากพอใจมากสุดไปน้อยสุด คือ การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยากรมีประสบการณ์ในเรื่องราวที่ถ่ายทอด และประโยชน์ที่ได้จากการอบรมปฏิบัติการ และลำดับขั้นการถ่ายทอดความรู้/เนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.23, 4.22 และ 4.18 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Bin Abdullah Alduwais, M. (2010). Teaching Techniques of Prophet [Online]. Retrieved October 20, 2010, from: https://islamhouse.com/th/.

2. Boureung, R., Sornsena, S., Theeasana, S. & Boonthongthoeng, P. (2009). Teacher Development on Organizing Project-Based Learning Activities in Jindasintawanon School, Kalasin Educational Service Area Office 2. Rajabhat Maha Sarakham University Journal; RMU.J., 3(1), 161-172. (in Thai)

3. Chaivicarn, S. (2010). Muslim Way of Life and Education Management in the Community: A Case Study of Islamic Education Center of Najmuddeen Mosque (TADIKA) Tambon Saikao, Amphoe Kok pho, Changwat Pattani. Master’s Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

4. Che-muda, N. (2016). An Evaluation Research of the Teachers Empowerment Project for Tadika Schools in Three Southern Border Provinces Using Kirkpatrick Evaluation Model. Master’s Thesis in Educational Research and Evaluation, Prince of Songkla University. (in Thai)

5. Jangsiri, W . (2014). Guidelines for Instructors Development in Learning Management in Islamic Education Curriculum 2548 B.E. of Mosque-based Islamic Educational Center under Narathiwat Provincial Education Office. Nakhonpathom: Institute of teacher development and Educational Personnel. 54-56. (in Thai)

6. Kaeowanna, P., Markmee, K. & Muenjaem, S. (2015). The Development of Teacher in Learning Management by Constructionism Theory. Master’s Thesis. Chiangmai Rajabhat University. (in Thai)

7. Maoti, M. (2015). The Development of Learning and Teaching of TADIKA Demonstration Academy of I slamic and Arabic Studies Network, Princess of Naradhiwas University. Naradhiwas: College of Islam and Arab Studies: Princess of Naradhiwas University. (in Thai)

8. Ministry of education. (2016). Ministry of education announcement on Using Mosque-based Islamic Educational Center Curriculum 2015 B.E.,1-53. (in Thai)

9. Panya, A., Wattanatorn, A., Kaewurai. W. & Pajanban, P. (2013). The Development of Instructional Model on Small-Sized School. Journal of Education, Naresuan University, 15(4), 96-104. (in Thai)

10. Sisaad, B. (2011). Introduction of Research. (9th ed.). Bangkok: Suwiriyasart. (in Thai)

11. Sophakayang, R., Thammarat, P. & Phailai, T. (2013). Development of Learner Centered Learning Activities of The Teachers Cooperative Learning at Ban Khok Kam Lian School under Mukdahan Primary Educational Area Office. Graduate Studies Journal, Sakonnakhon University, 10(49), 43-52. (in Thai)

12. Singsan, C. (2011). The Development of School based Teacher Training Model at Suphanburipanyanukul School on the Internet for Instruction. Master Thesis of Education Degree in Educational Technology. Srinakharinwirot University. (in Thai)

13. Tadika Nurulhada. (2015). Report of Student Achievements of Mosque-based Islamic Educational Center Nurulhuda Ban Bo-chedluk. Yala: Tadika Nurulhuda.

14. Thumthong, B. (2013). Theories and Development of Learning Model. (1thed.). Bangkok: S.printing Thai Factory Printing. (in Thai)

15. Wiangwalai, S. (2013). Learning Management. (1th ed.). Bangkok: Odian Store. (in Thai)