การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Main Article Content

อัปสร อีซอ
จิราพร เกียรตินฤมล
อุษณีย์ พรหมศรียา
นันทรัตน์ นามบุรี
ชรีฮาน ยีแว
ปวีณา เจะอารง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒนา ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การปฎิบัติการพัฒนา และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ปรากฏผลดังนี้ การพัฒนากลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สามารถแบ่งการทำงานได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนพัฒนา โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นการศึกษาภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญเดิมซึ่งได้แก่การตัดเจาะแปรรูปกะลามะพร้าว เมื่อผนวกกับอัตลักษณ์ธุรกิจ ที่เน้นใช้วัตถุดิบอื่นผสมผสานกับกะลา ดังกล่าวจึงนำมาสู่ไอเดียการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข็มกลัด 2) การปฏิบัติการพัฒนา เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่กำหนด ซึ่งกลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 3) การสรุปผลการพัฒนา เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปยังลูกค้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจาะลึกประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก่อให้กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 20%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Chollatep, N. (2013). Application of Creative Economy Concept of Small Enterprises Agro-Industry Entrepreneurs in Chiang Mai Province. Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)

2. E-sor, A., Kanchanatanee , K., Jeharrong, P. & Susaro, R. (2017). The Development of Southern Border Small Enterprises in Creative Economy Form. Journal of Yala Rajabhat University, 12(1), 161-177. (in Thai)

3. Junpla, J., Kitka, P. & Wongsaming, S. (2016). Development of Thai Song Dam Woven Fabric Products to Add Value Following the Creative Economy Concept. Veridian E- Journal,Silpakorn University, 9(2), 82-98. (in Thai)

4. Institute for small and Medium Enterprises Development. (2012). 20 Creative Identity. Pathumthani: Institute for small and Medium Enterprises Development. (in Thai)

5. Leaypirot, K., Tumsatitded, P., Taechaviboonwong, A. & Kamvijit, V. (2013). Open of Thinking Creative Economy. Bangkok: Active Print Ltd.

6. Shimp, T. A. & Andrews, J.C. (2013). Advertising, Promotion, and Other. Aspects of Integrated Marketing Communications. (9th ed.). South-Western: Cengage Learning.

7. United Nations Conference on Trade and Development. (2008). Creative Economy Report 2008 [Online]. Retrieved June 29, 2018, from: http://theory.isthereason.com/p=2176.

บุคลานุกรม
คุณเซาเด๊าะ โต๊ะปิ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อัปสร อีซอ (ผู้สัมภาษณ์). สถานประกอบการกลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561.