การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ”

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
จิรายุ ทรัพย์สิน
วันชัย สุขตาม

บทคัดย่อ


456.png


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. (2559) Human Capital การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ”. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์.