รูปแบบการพัฒนาความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

สิทธิพรร์ สุนทร
วัชรินทร์ สุทธิศัย
พงษ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส

บทคัดย่อ

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพัฒนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม  2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม และ 3) สร้างรูปแบบความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงวัย จำนวนทั้งสิ้น 399 คน ได้มาโดยใช้การแบ่งชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วน และการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงผลการวิจัยพบว่า สภาพความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x}= 3.25, S.D. = 0.50) ปัจจัยที่นำมาวิจัย ทั้ง 11 ตัวแปร มีค่า R = 0.91 และค่า R2 0.87 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ ปัจจัยสมรรถภาพทางจิตใจ, ปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยสังคมและเพื่อนฝูง ส่วนรูปแบบการพัฒนาความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคามสร้างโดยใช้การประชุมกลุ่ม ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 9 กิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยทั้ง 17 ท่านเห็นด้วยกับแนวทางกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมในระดับเห็น ด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่ามัธยฐาน > 4.20 ขึ้นไปทุกกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของรูปแบบความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Argyle, M. & Martin, M. (1991). The psychological cause of happiness: Subjective well-being. Great Britain: BPCC Wheatons.

2. Brandt, P. & Weinert, C. (1981). The PRO-A social support measure. Journal of Nursing Research, 30(2), 277-280.

3. Chimjinda, J. (2012). Factors influencing elderly’s life happiness in the community of Nakorn-Phathom Province. Master’s Thesis. Christian University. (in Thai)

4. Department of Mental Health. (2011). Thai happiness indicators. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

5. Elderly Person Act. (2013). Elderly person act, B.E. 2546. (The 7th ). Bangkok: Theppenwanit Printing. (in Thai)

6. Green, L. W. & Kreuter, M. W. (2005). Health promotion planning: An education and environment approach. (The 4th). NewYork: McGraw Hill.

7. Hirst, B. & Metcalf, D. (1984). Dissociation of language and cognition: A psychological profile of two disconnected right hemispheres. Journal of College Student Personnel, 25(4), 297-308.

8. Kitti-Arkaraphokin, C. (2018). Validation and invariance analysis of causal relationship model of work happiness among employees of sumitomo electric wiring systems (Thailand) limited. Journal of Yala Rajabhat University, 13(1), 73-74. (in Thai)

9. Layard, R. (2007). Happiness components: Lessons from a new science. New York: Penguin.

10. Likert, R. (1967). The method of constructing and attitude scale, reading. attitude theory and measurement. (The 4th). New York: McGraw-Hill.

11. Malatham, P. (2009). Relations between social support from family and social support from friends towards the elderly’s life happiness in the rural. Master’s Thesis. Mahidol University. (in Thai)

12. Ministry of Social Development and Human Security. (2014). Thai elderly situation 2014. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security. (in Thai)

13. Palmore, E. & Luikart, C. (1992). Health and social factors related to life satisfaction. Journal of Health and Social Science, 57(1), 605-620.

14. Rojanaprapa, W. (2017). Impacts: Using online media and online social toward elderly’s happiness in the central region area. Research Report. Thammasart University. (in Thai)

15. Siljaru, T. (2012). Research and statistical information analysis with SPSS. (The 11th).Bangkok: Business R&D. (in Thai)

16. Sirilap-Phanit, T. (2015). Impacts of online media of the elderly consumers in Bangkok. Master’s Thesis. Bangkok University. (in Thai)

17. Sooktaworn, S. (2010). Factors influencing the life happiness of the elderly in Nakorn-Phathom Province. Master’s Thesis. Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)

18. Sukanakin, S. (2009). Factors related with the people’s happiness Tapla District Uttaradit Province. Master’s Thesis. Uttaradit Rajabhat University. (in Thai)

19. Sumsiangsasor, N. (2013). Factors predicting the elderly’s happiness in the community of Chachoengsao Province. Master’s Thesis. Burapha University. (in Thai)

20. Weiss, R. (1974). The provision of social relationship. New York: Prentice-Hall.

21. Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. (The 3rd ). New York: Harper & Row Publishers Inc.