ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
เกษตรชัย และหีม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 40 คน และการประชุมระดมสมอง จำนวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดการตระหนักรู้ในพฤติกรรมที่แสดงออกต่อตนเอง นำเสนอตัวตนในสื่อออนไลน์อย่างเปิดเผยและไม่เหมาะสม ซึมซาบแนวความคิดให้เป็นแนวตะวันตก ติดยาเสพติดและการพนันฟุตบอล ขโมยทรัพย์สินเงินทองของบิดามารดา อยู่ร่วมกันระหว่างเพศตรงข้ามในที่มืด ขับรถซ้อนท้ายหญิงชายดังสามีภรรยา ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านพักในขณะที่ยังไม่แต่งงาน การคบชู้สาวในพื้นที่สาธารณะ การสมสู่ และมีเพศสัมพันธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Din, H. (2015). Manusia dan Islam (Vol. 2). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur, Malaysia.

2. Laeheem, K. (2017). Muslim youth and islamic behavior. Bangkok: O.S. Printing house. (in Thai)

3. Laeheem, K. (2008). Risk factors affecting aggressive behavior of Thai muslim youth. NIDA Development Journal: Journal of Developmental Science, 51(3), 59-90. (in Thai)

4. Language Center. (2014). Under the shade of Islam. Year 10 Issue 119 (June 2014). Bangkok: Pimlak. (in Thai)

5. Luft, J. & Ingham, H. (1961). The johari window. Human Relations Training News, 5(1), 6-7.

6. Jayyousi, O. (2016). Islam and sustainable development. USA: Routledge YayLor & Francis Group.

บุคลานุกรม
สามะแอ กือแล (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ TK Park Yala. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560.
กามาเลีย สือแม (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ TK Park Yala. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560.
มูฮำหมัด โต๊ะมา (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ ร้านเบอรเกอร์มีหวัง ปัตตานี. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560.
การุณ หะยีหามะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ปัตตานี. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560.
รุสลาน แวมะจิ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ ถนนรูสะมิแลปัตตานี. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560.
อับดุลมานาน อาแวมานิ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ หน้าอบต.รูสะมิแล ปัตตานี. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560.
อับดุลเลาะ มามนะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ TK Park Yala. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560.
อัมราณ มานิ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ ถนนรูสะมิแล ปัตตานี. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560.
อาดือนัน มะสา (ผู้ให้สัมภาษณ์). อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560.