ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
เผยแพร่แล้ว: 06/29/2017

Research articles