เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 29-06-2024

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

ส่วนท้าย

ดูทุกฉบับ