เผยแพร่แล้ว: 14-09-2022

การบริหารความเครียดในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์, ธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์, สุกัญญา หาญณรงค์

11-21