Aims and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนเป็นวารสารการท่องเที่ยวชั้นนำที่เพิ่มพูนความเข้าใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นตีพิมพ์งานวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎี หรือแนวคิดเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยที่เข้มข้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้

 

ISSN

ISSN 2730-2911 (Print)  

ISSN 2730-3322 (Online)

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็นและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยเป็นการพิจารณาบทความแบบ Double-Blinded Review

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

ฉบับที่สอง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

 

Publication Charges (ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์)

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน (All articles published in JSTD are free of charge at all stages) 

 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต